РЕШЕНИЕ №292

Относно: Избор на Управител на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.34, ал.1, чл.40, ал.2, чл.41 и чл.42 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за учредяване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, Протокол №3/07.07.2015г. на комисията по Решение №126/30.04.2015г. на ОбС-Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

11

8

10

29

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Не утвърждава предложеното класиране от временната комисия, определена за организиране и провеждане на конкурс за избор на Управител на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.08.2015г., Протокол №12, точка №12 от дневния ред, по вх.№502/13.07.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!