Обявление

       На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със заповед №1345 от 27.08.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП – план за застрояване за УПИ ХIII- 8173 в квартал 301 по плана на гр.Велинград , като в същия се предвижда застрояване на нова жилищна сграда до три етажа , плътност на застрояване – 60 %, К инт. – 1,2 съгласно червените линии и цифри в скицата –идейно предложение и като се спазят всички нормативни отстояния от съседните урегулирани поземлени имоти.

Коментарите са изключени!