Обявление

        На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1368/02.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № I; УПИ № XI; УПИ № XII; УПИ № XIII ; УПИ № XIV; УПИ № XV; УПИ № XVI; УПИ № XVII; УПИ № XVIII;УПИ № XIX; УПИ № XX; УПИ № XXI; УПИ № XXII; УПИ № XXIII; УПИ № XXIV; УПИ № XXV; УПИ № XXVI; и УПИ № XXVII в кв. 424 по плана на гр. Велинград и на улична регулация /НЕРЕАЛИЗИРАНА/ с ос.т. 2177-2177а-2177б-2177в-2177г-2177д-2177е-2177ж-2177з, като:

1. В ЧАСТ РЕГУЛАЦИЯ: за сметка на същите и на улична регулация /НЕРЕАЛИЗИРАНА/ с ос.т. 2177-2177а-2177б-2177в-2177г-2177д-2177е-2177ж-2177з се образува нов УПИ № І-7327, „За Ж.С., търговия и услуги и аквапарк” с площ от 10 726 кв.м.

Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в скицата с идейно предложение.

2. В ЧАСТ ЗАСТРОЯВАНЕ: предвижда се ново застроително петно със следните параметри: устройствена зона-други рекреации /Од/, етажност-до 3 /три/ етажа; височина на стрехата-10 м., плътност на застрояване-30%, Кинт-1,2 и с отстояния-3 /три/ метра от всички регулационни линии.

Измененията са показани с червен цвят в скицата с идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

02.09.2015 г.

Коментарите са изключени!