Обявление

       На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1369/02.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ІІІ-„ЗА ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ, СПА БАЛНЕОЛОГИЯ, БАСЕЙН И СПОРТ- „ЕЛБРУС” в кв. 4201, като:

1. С проекта за ЧИ на ПР

1.1. Заличават се УПИ № ХІІІ-7626 и № ХІV-7626, като границите му се приобщават към границите на УПИ № ІІІ-„ЗА ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ, СПА БАЛНЕОЛОГИЯ, БАСЕЙН И СПОРТ- „ЕЛБРУС” в кв. 4201 по плана на гр. Велинград

1.2. Новият УПИ ІІІ се отрежда за новообразувания имот пл. № 8955 и се допълва предназначението, За атракция , т.е. УПИ № ІІІ-8955, „ЗА ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ, СПА БАЛНЕОЛОГИЯ, БАСЕЙН, АТРАКЦИИ И СПОРТ- „ЕЛБРУС” в кв. 4201 по плана на гр. Велинград

2. С проекта за ЧИ на ПЗ се предвижда ново застроително петно до 3 /Три/ етажа в границите на бившите УПИ № ХІІІ-7626 и № ХІV-7626, източно от съществуващото основно застрояване и свързано с основното застрояване, при спазване на всички нормативни отстояния от съседните УПИ-та и със следните параметрите на застрояване: Плътност на застрояване-60%, Кинт-1,2, минимално озеленяване-40%, максимална височина на стрехата до 10 м.

Измененията са показани със зелен и червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

02.09.2015 г.

Коментарите са изключени!