Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1394/07.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

изработване на ПУП- план-схема на елементи на техническата инфраструктура, а именно трасе за нова подземна кабелна линия НН за електрозахранване на УПИ № VІ-4792, 8054 в кв. 659 по плана на гр. Велинград.

Съгласно идейното предложение Общата дължина на новото трасе е 114м. Трасето е проектирано да започне от съществуваща КЛ НН от ТП „Джойс”, като присъединяването ще се осъществи пред УПИ II-7404, кв.658, преди КЛ да пресече улица Яко Молхов. Там ще се постави нов КРШ, от където започва новата КЛ НН, тръгва в южна посока – успоредно на източната регулационна линия на имотите на около О.6Ом. от частните имоти в улицата, като при о.т.ЗОЗЗ пресича улица Яко Молхов и тръгва в западна посока – успоредно на имотните граници в улица Свети Георги, докато достигне о.т.3034. Там КЛ тръгва в южна посока, успоредно на източните имотни граници в улицата, докато достигне до крайната си точка – нов КРШ и ТЕПО пред УПИ VI-4792,8054, кв.659 по плана на гр.Велинград.

Трасето е показано с розов цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

07.09.2015 г.

Коментарите са изключени!