Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1392/07.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

изработване на ПУП- план-схема на елементи на техническата инфраструктура, а именно трасе за нова подземна кабелна линия НН за електрозахранване на УПИ № ХІІ-3820 в кв. 1113 по плана на гр. Велинград.

Съгласно идейното предложение Общата дължина на новото трасе е 116м. Трасето е проектирано да започне от съществуващ ТП „ЖП гара” в УПИ XI- за ТП и парк, кв.142 по плана на гр.Велинград и веднага да пресече ул.Патриарх Евтимий. От там трасето минава през зелената площ пред жилищния блок (ПИ 6476, кв.1112), покрай новоизградения тротоар, пресича улица с о.т.170-170а и минава по южния и източния тротоар на улицата, докато достигне до крайната си точка – ново ТЕПО пред УПИ ХІІ-3820, кв.1113 по плана на гр.Велинград.

Трасето е показано с розов цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

07.09.2015 г.

Коментарите са изключени!