Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1571/06.10.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ № VІІІ-за жилищно строителство в кв. 751 по плана на гр. Велинград, като за сметка на УПИ № VІІІ-за жилищно строителство се обособят три нови УПИ-та, а именно:

  1. УПИ № VІІІ-6632, ИЖС с площ от 542 кв.м.;

  2. УПИ № ХІ-6632, ИЖС с площ от 406 кв.м.;

  3. УПИ № ХІІ-6632, ИЖС с площ от 427 кв.м.

Измененията са показани със зелен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

06.10.2015 г.

Коментарите са изключени!