Обявление

        На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1624/14.10.2015г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – план за застрояване на УПИ №VII-4923и УПИ № IX-4923,7622 в кв. № 602 по плана на гр. Велинград.

Уличната и дворищната регулация не се променят.

      С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат нови застроителни петна до три етажа в УПИ № VII-4923и УПИ № IX-4923,7622, свободно застрояване, при следните параметри: плътност на застрояване – 60%, Кинт.=1,2; минимално озеленяване – 40%, съгласно приложената идейна скица.

Коментарите са изключени!