РЕШЕНИЕ №331

  

Относно: Избиране на ВрИД Кмет на Кметство с.Пашови,Община Велинград.

Във връзка с изтичащ на 23.10.2015г. мандат на избраните при произвеждането на 23.10.2011г. избори за кметове на кметства на територията на община Велинград и решение №123-МИ/22.09.2015г. на Общинска избирателна комисия за регистриране на кмета като кандидат за кмет на кметство с.Пашови, в рамките на нормативно установения срок, в който следва да бъде взето решението и при съобразяване с произтичащите особено важни последици, свързани с необходимостта от подписване на документи за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум и

на основание чл.42, ал.6, чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК, Приложение №5 в ПМС за изпълнение на държавния бюджет, Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, чл.68, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с ОА и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

0

17

29

Общински съвет Велинград,

Р Е Ш И:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Пашови в община Велинград, област Пазарджик, Муса Хюсеин Сираков, с ЕГН 8709073564 до полагане на клетва от новоизбран кмет.

2. Определя трудово възнаграждение на ВрИД кмет на кметство в размер 670 лева (предложението е съгласно таблица)

Допълнителното възнаграждение за професионален опит се определя за периоди, в които лицето е заемало длъжност кмет, съответно ВрИД кмет.

3. Разпорежда предварително изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.10.2015г., Протокол №14, точка №2 от дневния ред, по вх.№672/07.10.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!