Сесия 2015-11-19

ДНЕВЕНРЕД :

  1. Определяне общия брой на заместник председателите на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №3

Докл.:Председател ОбС

  1. Избор на заместник председатели на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ №5, РЕШЕНИЕ №6

Докл.:Председател ОбС

  1. Определяне възнаграждението на Председател Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №7

Докл.:Председател ОбС

  1. Определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на Общинския съвет и в заседанията на неговите комисии. РЕШЕНИЕ №8

Докл.:Председател ОбС

  1. Избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №9

Докл.:Председател ОбС

  1. Определяне трудовите възнаграждения на кметове и кметски наместник. РЕШЕНИЕ №10

Докл.:Ф.Ангелов, К.Йовчева

  1. Избор на нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/. РЕШЕНИЕ №11

Докл.:инж.Ив.Пукнев

  1. Удължаване срока за предоставяне на услугите в „Звено за социални услуги в домашна среда към домашен социален патронаж гр.Велинград“ до края на 2015г. РЕШЕНИЕ №12

Докл.:Н.Стефанова

  1. Утвърждаване брой длъжност с наименование „кметски наместник“. РЕШЕНИЕ №13

Докл.: Ст.Кърпачева

Коментарите са изключени!