Контрола и качеството на социалната услуга „Личен асистент“

         Контрола и качеството на услугата „Личен асистент“ по проект „Нови възможности за грижа“ ще извършват служителите на дирекции „Социално подпомагане“.

      Целта на дейността е да се повиши качеството на грижата за хора с увреждания, хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. Друга цел е да успее да се подобри пряката работа на личните асисенти, да има по- голям ефект от обмена на информация между Агенцията за социално подпомагане и съответната община.

    Отчитането на на качеството на услугата се е извършило чрез посещение в дома на потребителя в периода от 1 до 15 декември. В 7-дневен срок служителя се задължава да предостави опис на извършените проверки и копие от формулярите за проверка.

      Източниците на информация за потребителя на услугата са: Дневника на потребителя, който се води от личния асистент и се съхранява в дома на потребителя, чрез събеседване с потребителя на услугата. Самите резултати от извършената проверка се регистрират във „Формуляр за проверка на място“, който се подписва от потребителя и проверяващия.

Коментарите са изключени!