Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 2009/22.12.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ № № І-7133, 8842, „Роботика” ООД в кв. 120 по плана на гр. Велинград, като за сметка на същия се обособи нов УПИ № ХVІ-7133, производство, търговия и услуги” в същия квартал.

Изменя се и част от улична регулация с ос.т. 2199б-2199в, като същата се съобрази със съществуващата и реализирана на място улица.

Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

22.12.2015 г.

Коментарите са изключени!