Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 22/06.01.2016 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № УПИ № ІV-4181 в кв. 69 по плана на гр. Велинград, като

  1. УПИ № ІV-4181 в кв. 69 се отреди за имот пл. № 8330;

Измененията са показани със зелен цвят в скицата-идейно предложение.

  1. За същия се предвиди ново застроително петно за основно застрояване на жилищна сграда със следните параметри:

Максимална етажност- 3 етажа, височина на стрехата-10 м., плътност на застрояване-60%, Кинт-1, 2, плътност на озеленяване-40%.

3. Предвижда се ново едноетажно допълващо застрояване за гаражи сключено застрояване на вътрешната граница със УПИ № ІІІ-4158 и с УПИ № V-4159 в същия квартал, като калканните им стени ще покриват новопредвидените постройки в съседните УПИ-та.

Измененията са показани с червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

08.01.2016 г.

Коментарите са изключени!