Сесия 2016-03-31

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.

 2. Приемане на Декларация за недопускане на разработването и добиването на полезни изкопаеми в Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 121

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Искане от „ИНТЕРБИЛД” ЕООД за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ №ІХ-„За Културен дом и изложбена зала” в кв.148 по плана на гр.Велинград и образуване на нови УПИ №ІХ-„За Културен дом, изложбена зала, търговия и услуги”, №VІ-„ЗА жил.строителство, търговия и услуги”, №VІІ-За жил.строителство, търговия и услуги” и №ХV-„За хотел, търговия и услуги”, кв.141.РЕШЕНИЕ № 122

Докл.Ал.Гагов

 1. Приемане на Програма за управление на Община Велинград за мандат 2015-2019г. РЕШЕНИЕ № 123

Докл.:Ст.Кърпачева

 1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Велинград за 2015г. РЕШЕНИЕ № 124

Докл.:Д.Лилова, Цв.Спасова

 1. Приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.РЕШЕНИЕ № 125

Докл.:Цв.Спасова

 1. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2015г. РЕШЕНИЕ № 126

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Отчет по изпълнението на План за интегриране на ромите /2014-2017/ и актуализиране на плана. РЕШЕНИЕ № 127

Докл.:Т.Кръстева, М.Маркова

 1. Прекратяване на членство на Община Велинград в Асоциацията на Родопските общини /АРО/. РЕШЕНИЕ № 128

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Участие на Община Велинград в Организация за управление на туристически район /ОУТР/. РЕШЕНИЕ № 129

Докл.:Цв.Спасова

 1. Частична промяна на Решение №1/28.01.2016г. на Общински съвет – Велинград относно промяна на Бюджет -2016г. РЕШЕНИЕ № 130

Докл.:К.Йовчева, В.Благова

 1. Осигуряване на средства за извършване на неотложни ремонтни дейности в сградата на ЦНСТДМУ гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 131

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Решение за продължаване на съдебното производство по предявени искове пред Окръжен съд-Пазарджик от Община Велинград срещу „Спорт Бееви”АД, „Пролинк”ООД и „Крона 79/ЕООД с основание:искове за прогласяване нищожността на извършен апорт по чл.26, ал.1 ЗЗД за не съществуване на вписано обстоятелство по чл.29 ЗТР и ревандикационен иск по чл.108 ЗС по отношение на „Градски стадион” и „Спортно-тренировъчен комплекс”. РЕШЕНИЕ № 132

Докл.:Н.Стефанова, В.Благова

 1. Решение за одобряване на предприетите правни и фактически действия срещу издадена Заповед за незабавно изпълнение по гр.д.№132/2016г. по описа на Районен съд гр.Пазарджик от Община Велинград срещу „Еко-титан” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 133

Докл.:Н.Стефанова

 1. Частично изменение на Решение №384, взето с протокол №19 на заседание на ОбС-Велинград, проведено на 27.11.2014г. относно промяна на Устав и капитал на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.РЕШЕНИЕ № 134

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Упълномощаване на Кмета на Община Велинград за подписване на разделителни протоколи между Община Велинград и Община Сърница за инфраструктурата на ВиК съоръженията преминаващи в собственост на Община Сърница, изменение на границата на обособената територия на Водния оператор „ВКТВ” ЕООД-Велинград и с анекс между Общината и Водния оператор се изключи от Договор №173/25.04.2013г. ВиК съоръженията преминали в собственост на Община Сърница. РЕШЕНИЕ № 135

Докл.М.Полежански,Н.Видаркинска

 1. Приемане Културен календар 2016г. РЕШЕНИЕ № 136

Докл.:Ил.Гешева

 1. Закупуване на автомобил за нуждите на ОП „СИП и ТИЦ”. РЕШЕНИЕ № 137

Докл.:В.Устабашиева

 1. Прекратяване на предоставено право на управление от кмет на кметство Кръстава на движима вещ /моторно превозно средство ВАЗ 2108, рег.№РА 3851АР/ и предоставяне за ползване на кмет на км.Горна Биркова. РЕШЕНИЕ № 138

Докл.:Ст.Кърпачева

 1. Промяна статута на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” гр.Велинград от държавно в общинско училище.РЕШЕНИЕ № 139

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Промяна статута на Професионална гимназия по дървообработване „Иван Вазов” –гр.Велинград от държавно в общинско училище.РЕШЕНИЕ № 140

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2016г. РЕШЕНИЕ № 141

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Изменение на Решение №10, взето с Протокол №1 от заседание на Общински съвет –Велинград, проведено на 28.01.16г.относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. РЕШЕНИЕ № 142

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Изменение на Решение №282,взето с протокол №12 на заседание на Общински съвет-Велинград,проведено на 24.08.15г. относно учредяване безсрочно и безвъзмездно право на строеж на ЦСМП върху УПИ №ХІІІ с отреждане „За Център за спешна медицинска помощ”, кв.65 по плана на гр.Велинград, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 143

Докл.: Н.Видаркинска

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или публично оповестен търг явно или тайно наддаване на 7бр.урегулирани поземлени имоти в кв.7, кв.7А и кв.2 по плана на с.Юндола, Община Велинград и определяне на пазарни цени за продажба на общинските имоти. РЕШЕНИЕ № 144

Докл.:М.Белухова, Н.Видаркинска

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ №V-5 с площ от 733кв.м., находящ се в кв.12 по плана на с.Абланица, Община Велинград на Фезола Салих Мандраджиев-собственик на законно построена сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ № 145

Докл.: М.Белухова, Н.Видаркинска

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или публично оповестен търг с тайно или явно наддаване на урегулиран поземлен имот: УПИ №ХVІІ-251 с площ от 500 кв.м.,находящ се в кв.8 по плана на с.Пашови, Община Велинград и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. РЕШЕНИЕ № 146

Докл.: М.Белухова, Н.Видаркинска

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ №ІІІ-55 с площ от 456кв.м. в кв.11 по плана на с.Света Петка, Община Велинград на Емине Джамал Харунова – собственик на законно построена къща върху нея и определяне пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ № 147

Докл.: М.Белухова, Н.Видаркинска

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща имот-9,1968% идеални части от 1392/1545 идеални части от УПИ №V-за жил.строителство и магазини с площ 1545кв.м., представляващ имот пл.№4176, находящ се в кв.71 по плана на гр.Велинград, Община Велинград /бул.”Съединение”№170/ на Йордан Иванов Благов и определяне пазарна цена на общинския имот.РЕШЕНИЕ № 148

Докл.: М.Белухова, Н.Видаркинска

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на повърхностни води от водоизточник „езеро Клептуза” за захранване с промишлена вода на обект „Цех за обработка на мрамори” собственост на „Минерали-М” ООД-Велинград, находящ се в УПИ №І-3863 и УПИ №ІІ-3865 в кв.991 по плана на гр.Велинград на ул.”Съгласие” до моста над р.Чепинска при дърводелски цех на братя Коцеви.РЕШЕНИЕ № 149

Докл.:М.Полежански, Н.Видаркинска

 1. Даване на съгласие за одобрена схема от ЕСУТ Община Велинград и стартиране на процедура за отдаване под наем на петна с номера от №1 до №47 разположени на бул.”Хан Аспарух” и пл.”Н.Гяуров” /центъра/. РЕШЕНИЕ № 150

Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска

 1. Одобряване на петна за търговия /маси и сергии/, разположени на бул.”Хан Аспарух”, от осова точка 393 до о.т.395 /пред старата община/ по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 151

Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска

 1. Предоставяне на помещение находящо се в УПИ ІІ-За трафопост, кв.229 /Каменица, трафопоста след моста/ по плана на гр.Велинград за безвъзмездно право на ползване на БЧК.РЕШЕНИЕ № 152

Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен, а именно:петно №7 с площ от 10,5кв.м. по плана на с.Драгиново, за срок от пет години, по схема одобрена от ЕСУТ с протокол №3, Решение №21.06.2012г. /ул.Мариница/-публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ № 153

Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска

 1. Сключване на договор със Сребрин Алдинов Бозев за предоставяне на 2бр.помещения, находящи се в с.Бозьова, които да се ползват за Кметство в с.Бозьова.РЕШЕНИЕ № 154

Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на петно №12 с площ от 4кв.м., с предназначение „За електромеханични детски колички” разположено на бул.”Съединение” от о.т.191Д до о.т.188.РЕШЕНИЕ № 155

Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска

 1. Одобряване на петна за търговия /маси за консумация/, разположени на бул.Съединение, от осова точка 189 до о.т.187 /нова търговска улица/ по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ № 156

Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска

 1. Даване на съгласие за одобрени петна от гл.Архитект на Община Велинград и стартиране на процедура за отдаване под наем на петна с номера от №1 до №17, разположени на ул.”Терегово” по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 157

Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска

 1. Разрешение за ПУП – промяна предназначението на обект „БС 3157” за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура в част от ПИ 003072 с НТП „нива”.РЕШЕНИЕ № 158

Докл.:Д.Холянов, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване и поправка на кадастралния план на гр.Велинград, с нов имот пл.№9026-между кв.179 и 1791 по плана на гр.Велинград и именуване на нова улица „Алабак” между кв.179 и 1791 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 159

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на допълване на действащ ОУП на Община Велинград в частта-нанасяне на нова административна граница между двете общини Велинград и Сърница – съгласно Указ №177 на Президента на Република България от 22 юли 2014г. /ДВ бр.62 от 29 юли 2014г./.РЕШЕНИЕ № 160

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Промяна характера на собствеността на ПИ №297110 и 297112, местност „Градев Лог” по КВС на с.Драгиново, Община Велинград, от частна общинска собственост в публична общинска собственост.РЕШЕНИЕ № 161 

Докл.:Г.Христозов, Н.Видаркинска

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за обект: поземлени имоти №297110 и №297112, местност „Градев Лог” по КВС на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик. РЕШЕНИЕ № 162

Докл.:Ив.Шулева, Н.Видаркинска

 1. Даване на съгласие за проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ №Х- „За просветна и обществена дейност” в кв.161 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 163

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ ІІ- „За ЖС, търговия и услуги”, УПИ ХХХVІІ-6437 – „Тъкачен цех” в кв.3441 и имот пл.№7444 по плана на гр.Велинград и нов УПИ ХХХVІІ-6437, 1980, 7705, 7444 – „За хотел, ЖС-апартаментен тип, спа-център, басейн, търговия и услуги”. РЕШЕНИЕ № 164

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Велинград-собственик на УПИ № ХIV – общ. в кв.15 по плана на с.Пашови и Алиш Салих Зелюнин / за 5/6 ид.ч./ и Мехмед Али Болут /за 1/6 ид.ч./ -собственици на УПИ № ХІІІ – 236 – в кв. 15 по плана на с.Пашови , община Велинград и изготвения проект за ЧИПР. РЕШЕНИЕ № 165

Докл.:С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за трасе на нова канализация между квартали 4142 и кв.414 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ № 166

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване и поправка на кадастралния план на с.Драгиново с нов имот пл.№1266-общински и нов имот пл.№1267-общински кв.13 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ № 167

Докл.:Ив.Шулева, Н.Видаркинска

 1. Съгласуване Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2016г. РЕШЕНИЕ № 168

Докл.:Р.Вардева-Дойчинова

 1. Кандидатстване на Мюсюлманско настоятелство с.Света Петка с проект за безвъзмездна финансова помощ съгласно условията реда за финансово подпомагане по Подмярка 7.6.”Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. РЕШЕНИЕ № 169

Докл.:В.Атанасов

 1. Даване на съгласие относно одобрена схема от гл.архитект на Община Велинград за разполагане на три броя петна за поставяне на павилиони за хранителни стоки –Шошова, Кондарева. РЕШЕНИЕ № 170

Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска

 1. Намаляване на началната наемна цена за отдаване под наем на магазин №18-за хлебни изделия, находящ се на пазара. РЕШЕНИЕ № 171

Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска

 1. По програмата за работа на ОбС:

  1. Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград; Актуализация на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ на ОбС-Велинград; Актуализация на процедури за работа на Дирекция ‘Данъци и такси” – отложено с писмо вх.№244/18.03.16г..

  2. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2016г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“

  3. Отчет на Кмета на Община Велинград в изпълнение на актовете на Общински съвет.-отложено с писмо вх.№230/16.03.16г. за следващо заседание.

  4. Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г.

          54.Придобиване на метачна машина, багер и самосвал за нуждите на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.РЕШЕНИЕ № 172            55. Предоставяне от държавата на Община Велинград за безвъзмездно управление за срок от 25 години на находище за минерална вода „Велинград-Чепино”.РЕШЕНИЕ № 173          56. Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване между Община Велинград и „СПОРТ БЕЕВИ” АД. РЕШЕНИЕ № 174          57. Определяне на членове на комисия за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен към решение №232/25.06.2015г. РЕШЕНИЕ № 175         58. Приемане на Правилник за организацията и дейността на постоянно действаща общинска комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 176         59. Отправено предложение от Банка ДСК ЕАДза придобиване от Община Велинград на имот, тяхна собственост: парцел ІІ-3216 в кв.14 8 по плана на гр.Велинград с площ 438кв.м. /настоящия паркинг на Общината/.РЕШЕНИЕ № 177          60. Отстраняване на явна техническа грешка в Решение №105/25.02.16г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ № 178
Коментарите са изключени!