РЕШЕНИЕ № 123/31.03.2016г.

Относно: Приемане на Програма за управление на Община Велинград за мандат 2015-2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Програма за управление на Община Велинград за мандат 2015 – 2019година.

Приложение: Програма за управление на Община Велинград за мандат 2015 – 2019година.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2016г., Протокол №4, точка №4 от дневния ред, по вх.№254/21.03.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д

П Р О Г Р А М А

ЗА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА

МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ:

- ОСНОВНИ ЦЕЛИ

- ПРИОРИТЕТИ

- ДЕЙНОСТИ

- СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Главната цел на развитието на общината за периода до 2019 г. вкл. е постигане на устойчиво икономическо, социално и пространствено развитие с повишен жизнен стандарт и утвърждаване на община Велинград чрез екологично чиста ваканционна и курортна територия с добре устроена жизнена и бизнес среда, с повишена привлекателност и атрактивност като водещ международен балнеолечебен и туристически център.

Главната цел е съобразена с определената визия за желаното развитие на общината като органично пространство от националната и европейската територия, реализиращо динамично и устойчиво развитие с подобрено качество на живота и съхранено природно и културното наследство. В целта е заложено постигането на просперитет и устойчиво бъдещо развитие в икономиката с приоритет на туризма, в социалната и културната сфера, както и в териториалната структура. Такова развитие може да бъде постигнато и да поддържа устойчивост, ако се основава на активизиране на собствения ресурсен и човешки потенциал и ако е съчетано с включване и на външните фактори и сътрудничество на всички нива.

Акцентът е върху повишаване привлекателността  и атрактивността на Общината като балнеолечебен и туристически център. Чрез това се цели постигане на:

 • Подобряване качеството на жизнената среда чрез развитие и модернизация на инфраструктурата на града, постигане на европейски стандарти при благоустрояването на града, чиста, зелена и удобна градска среда – поддържани тротоари, вътрешно квартални улици и градини; подобряване на условията за възпитанието и образованието на децата – реновирани детски градини и добри и сигурни училища; подобряване на условията за спорт, здравословен и активен начин на живот;

 • опазване на зелената система на територията на Община Велинград, както и избягването на застрояване в парковете и площите предвидени за озеленяване и във връзка с чл. 31, ал. 1.1 от Наредба №7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

 • осъществяване на дейности по опазване на околната среда и природните ресурси, геозащитна дейност, укрепване на бреговете, както и за благоустройствени дейности – озеленени площи за широко обществено ползване по чл.61, ал. 4 от ЗУТ , водни площи и течения, гробищни паркове и третиране на битови отпадъци

 • Увеличаване на приходите от управление в общинския бюджет;

 • Оптимизиране на разходите при управление на общинската собственост;

 • Финансово стабилна община;

А. СЕКТОРНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

I. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Подобряване качеството на живот чрез модернизация на сграден фонд (жилищен и обществен), намаляване на експлоатационните разходи и ресурси и съпътваща цел за намаляване на вредни емисии в околната среда.

Това е важен приоритет за Община Велинград, чрез който се цели обновяването и санирането на многофамилни жилищни сгради на територията на град Велинград. За целта активно ще бъдат използвани възможностите, които предоставя Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради със срок до 2019 год.

1. Дейност 1: Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград.Индикативна обща стойност 3 208 627 лв.. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Период за изпълнение: 02/2017 – 02/2019.

2. Дейност 2: Енергийна ефективност на общински административни сгради в град Велинград. Обекти на интервенция по проект: община Велинград /стара и нова сграда/. Индикативна обща стойност: 2 291 876 лв.. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Период за изпълнение: 09/2016 – 11/2018.

3.Дейност 3: Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация в зона на публични функции с висока обществена значимост – Зона “ЦГЧ” кв. Лъджене в град Велинград.. Обекти на интервенция по проект: Общинска сграда с предоставени етажи на: Районна прокуратура, дирекция „Социално подпомагане” Велинград. Индикативна обща стойност: 916750лв.. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Период за изпълнение: 09/2016 – 11/2018

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • привеждане на сградния фонд към изискванията на Закон за енергийна ефективност.

 • намаляване на разходите за електроенергия.

 • намаляване на разходите на горива.

 • намаляване емисиите от СО2.

 • подобрен комфорт на обитателите в обновените сгради.

 • удължен живот на сградите и техните инсталации и съоръжения.

II. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ГРАДСКА СРЕДА”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Нова визия на площи за широко обществено ползване, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Велинград

1. Дейност 1: зона на публични функции с висока обществена значимост – Зона “ЦГЧ” кв. Лъджене в град Велинград с обекти на интервенция по проект: Централен площад от ул. “Юндолска” до ДГС “Алабак” от ос.т. 239А-244-233-9; от ул. “Св. Св. Кирил и Методий” от ос. т. 244-236А-38 и от фонтаните до старата сграда на общината Индикативна обща стойност на проект: 1 897 134 лв. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Период на изпълнение: 09/2016 – 05/2019

2. Дейност 2: зона на публични функции с висока обществена значимост – Зона “ЦГЧ” кв. Лъджене в град Велинград с обекти на интервенция по проект: Изграждане на зона за обществен отдих – складове при Централен кооперативен пазар. Индикативна обща стойност на проект: 312 478,86. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Период на изпълнение: 09/2016 – 05/2019

3. Дейност 3: Зона с преобладаващ социален характер – Зона “С” Асфалтова база и част от кв. Каменица в град Велинград с обекти на интервенция по проект: ул. “Георги Кирков”. Индикативна обща стойност на проект: 1 274 825,8. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Период на изпълнение: 09/2016 – 05/2019

4. Дейност 4: Зона с преобладаващ социален характер – Зона “С” Асфалтова база и част от кв. Каменица в град Велинград с обекти на интервенция по проект: ул. “Милеви скали”. Индикативна обща стойност на проект: 802 843 лв.. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Период на изпълнение: 09/2016 – 05/2019

5. Дейност 5: Зона с преобладаващ социален характер – Зона “С” Асфалтова база и част от кв. Каменица в град Велинград с обекти на интервенция по проект: ул. “Христо Смирненски”. Индикативна обща стойност на проект: 525659 лв.. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Период на изпълнение: 09/2016 – 05/2019

Заявява се готовност за включване на обекти от резервен списък към Инвестиционна програма при освобождаване на съответен финансов ресурс.

6. Дейност 6:Важен приоритет,наред с поддържането на изградената система за улично осветление, е въвеждането и изграждането на интелигентно енергоспестяващо улично осветление – срок постоянен до 2019 год.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКРЕТНАТА ДЕЙНОСТ:

 • подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с хигиенните норми.

 • намаляване на годишните разходи на електрическа енергия.

 • намаляване на емисиите на СО2.

 • намаляване на уличната престъпност и страха от престъпността.

 • намаляване на пътно-транспортните произшествия.

7. Дейност 7: Подобряване на контрола върху предоставяни обществени услуги: Сметосъбиране , сметоизвозване и зимно поддържане

Цели: превръщане на гр.Велинград в екологично чист град

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- Подобряване качеството на живот на съгражданите ни и гостите на града (туристите) чрез подобряване и модернизация на цялостната среда в зоните за широко обществено ползване, подобряване на условията на живот чрез повишаване изискванията и качеството на предоставяните обществени услуги.

- подобряване на околната среда и общия облик на основната входна артерия на града.

III. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Създаване на градоустройствени и кадастрални предпоставки за превръщане на населените места в добре подредени и устроени места за живеене

2. Прилагане на действащите планове по отношение на структуроопределящите обекти, които са от приоритетно значение за качеството на живот;

3. Предприемане на превантивни действия за недопускане заличаване на населени места на територията на община Велинград

1. Дейност 1:Приемане на Общ устройствен план на град Велинград и с. Драгиново, включително и чрез пълно осигуряване на съдействие на органите, от които зависи реализацията му.

Срок за изпълнение – 2017г.; срок за одобряване -2018г.

2. Дейност 2:Оцифряване и допълване на кадастралните планове за части от гр. Велинград и населените места в община Велинград, а именно:

- кв. Анезица, гр. Велинград;

- с. Юндола, общ. Велинград;

- с. Света Петка, общ. Велинград;

- с. Пащови, общ. Велинград;

- с. Кандови, общ. Велинград;

- с. Рохлева, общ. Велинград;

- с. Бутрева, общ. Велинград;

- с. Кръстава, общ. Велинград;

- с. Грашево, общ. Велинград;

- с. Драгиново, общ. Велинград

Срок за изпълнение – 2017 г.; срок за одобряване -2018 г.

3. Дейност 3:Одобряване на нови подробни устройствени планове на части от гр. Велинград и населените места в община Велинград, а именно:

- с.. Алендарова, общ. Велинград;

- с. Всемирци, общ. Велинград;

- кв. Далова, кметство с. Всемирци, общ. Велинград;

- с.. Долна Дъбева, общ. Велинград;

- кв. Анезица, гр. Велинград;

- с. Юндола, общ. Велинград;

- с. Света Петка, общ. Велинград;

- с. Пащови, общ. Велинград;

- с. Кандови, общ. Велинград;

- с. Рохлева, общ. Велинград;

- с.. Бутрева, общ. Велинград;

- с. Кръстава, общ. Велинград;

- с. Грашево, общ. Велинград;

- с. Драгиново, общ. Велинград

Срок за изпълнение – 2017 г.; срок за одобряване -2018 г.

4. Дейност 4: Прилагане на планове

- Процедури по придобиване или отчуждаване на частни имоти, попадащи в УПИ-за парк и за озеленяване, за публични нужди.

Срок за започване на процедурата – 31.03. 2016 г; срок за отчуждаване-2017 г.

- Процедури по прилагане на планове за улична регулация, за публични нужди. Срокът по прилагане е текущ.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- подобряване качеството на живот на съгражданите ни и гостите на града (туристите) в една добре планирана среда чрез създаване на бъдещи възможности за подобряване на зоните за широко обществено ползване;

- създаване на условия за подобряване на бизнес средата чрез гарантиране на бързина и достъпност при извършването на административно обслужване;

- намаляване на разходите на съгражданите ни за самостоятелно извършване на проектантски и геодезически дейности;

- гарантиране на възможностите за бързо стартиране на строителство, свързано с изграждане на пътна и улична инфраструктура;

- развитие на Велинград и населените места в община Велинград;

- предпазване на гр. Велинград от презастрояване;

- яснота за осигуряване на инфраструктурата с възможности за ясно извеждане на приоритетните обекти;

- опазване и подобряване на зелената система, даваща една от основните характеристики на Велинград като курортен град;

- създаване на възможности за ефективно използване на незастроени поземлени имоти преди стартиране на инвестиционни инициативи чрез използване на възможностите за създаване на максимално добри предпоставки за инвестиционни инициативи;

- предвидимост и яснота в устройственото планиране;

- обществен ред и контрол по прилагане на законодателството;

- систематизиране и персонализиране на отговорностите по изпълнение на контролни функции;

- намаляване на сроковете за извършване на технически услуги;

- подобряване на административното обслужване на граждани и юридически лица; – изнасяне на транзитното движение извън града;

- намаляване на вредните емисии и шума, отделяни от моторните превозни средства;

- запазване на настилките и безопасност на движението;

- безопасност и визия на Велинград като туристически център;

- пряка връзка с международни коридори

IV. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване на качеството и условията на живот на социално уязвими групи наши съграждани

Дейност: Зона с преобладаващ социален характер – Зона “С” Асфалтова база и част от кв. Каменица в град Велинград.Индикативна обща стойност на проект: 4 010 784лв.. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Период на изпълнение: 02/2018-03/2020

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Изграждане на нови социални жилища в град Велинград

V. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Ремонт, реконструкция и обновяване на училища и детски градини

1. Дейност 1: Зона на публични функции с висока обществена значимост – Зона “ЦГЧ” кв. Лъджене в град Велинград. Обект на интервенция чрез проект: Полудневна детска градина към СОУ “Кирил и Методий”. Индикативна обща стойност на проект: 802 157лв.. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие – процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Период на изпълнение: 05/2017-05/2019

2. Дейност 2: Разработване, входиране на проектни предложения по Национален доверителен екофонд за енергийна ефективност на училища и детски градини. Срок за входиране на проектно предложение: 2016 -2018 г.

3. Дейност 3: Проектно предложение по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“, включващ Ремонт, реконструкция и оборудване на ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград на стойност 1 300 000 лева. Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос 3. Регионална образователна инфраструктура Срок за входиране на проектното предложение: 30.09.2016 г. Срок за изпълнение на проекта: 2016 -2023 година

4. Дейност 4: Разработване, входиране на проектни предложения по Приоритетна ос 5 „Социална инфраструктура“ по ОПРР 2014-2020“. Срок за входиране на проектно предложение: 2018 г.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Ремонтирана, реконструирана и обновена образователната инфраструктура – детски градини и училища, за която са намалени експлоатационните разходи, финансирани чрез публичен ресурс.

VI. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване на качеството на предоставяната услуга

1. Дейност 1: Разработване, входиране на проектни предложения по ПУДООС за ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктурата в община Велинград. Финансиране: чрез национални програми. Срок за входиране на проектни предложения: 2016 -2018 г.

2. Дейност 2: Проект „Инвестиционна програма за изпълнение на ИПГВР на град Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие. Срок за изпълнение на проекта: 2016 -2023 година

3. Дейност 3: Проектно предложение по мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Срок за входиране на проектно предложение: юни-юли 2016 г.. Финансиране: чрез разработване, входиране на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Срок за изпълнение на проекта: 2017- 2019 година

4. Дейност 4: Ремонт на водоеми и ВиК съоръжения в кв. Каменица през 2016 год.

Очакван резултат: подобряване на водоснабдяването и премахване на режима на водоподаване в кв.Каменица и с.Драгиново.

5. Дейност 5: Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод “Джаферица“ през 2016 год.

Очакван резултат:подобряване на водоснабдяването на с.Пашови, с.Света Петка, с.Алендарова и др.

6. Дейност 6: Изграждане на водоем в м.Боровиново през 2016 год.

Очакван резултат: подобряване на водоснабдяването на м.Боровиново.

7. Дейност 7: Благоустрояване на централна градска част и прилежащите паркови пространства чрез добро поддържане на новоприетите паркове по проект “ Зелена и достъпна градска среда“ и другите реализирани проекти за петгодишния последващ контрол на УО на ОПРР с цел добро управление по договорите за БФП– срок постоянен до 2019 год.

Очаквани резултати:

- осигуряване на безопасна градска среда.

- осигуряване на привлекателна градска среда

8. Дейност 8: Изграждане на система за видео наблюдение в обектите общинска собственост и публичните територии – срок 2016 год,.

Цел: подобряване на сигурността на средата

Очаквани резултати:

- Намаляване на транспортните произшествия чрез осигуряване на контрол на входно-изходните артерии за МПС в гр.Велинград.

- Намаляване на разходите на публични средства за отстраняване на последиците от действията на нарушители чрез подобряване на контролната среда с технически средства

9. Дейност 9: Създаване на паркинг места в две зони в района на централен пазар

Цел: подобряване на сигурността в обхвата на републиканска пътна мрежа в границите на урбанизираната територия в района на пазара

Очакван резултат: намаляване задръстването на МПС около пазара в неделни дни

10. Дейност 10: Пътна инфраструктура, обновяване и развитие, ремонт и преасфалтиране на общински пътища и улици

Приоритетно подобряване на инфраструктурата в общината и улесняване на връзките между населените места с цел задълбочаване на стопанската интеграция между града и околните населени места. Приоритетно доизграждане на околовръстният път

10.1. Проектиране и изграждане на обходен път на гр. Велинград по трасе Велинград, Кемера, Пашови при осигуряване на финансиране – срок 2019 год.

Цели:

 • изнасяне на транзитното движение извън града;

 • намаляване на вредните емисии и шума от моторните превозни средства;

 • визия на Велинград като туристически център

Очакван резултат: подобряване на средата на живеене и сигурността в централната зона на града

10.2. Текущо поддържане и основни реманти на пътната и улична инфраструктура (преасфалтиране и изкърпване на улици) – срок постоянен до 2019 год.

Цел: намаляване на риска от пътни транспортни произшествия поради наличие на дупки.

Очакван резултат: подобряване на сигурността и качеството на пътните настилки

10.3. Изграждане на общински пътища – срок 2016-2019 г.

Цел: увеличаване на пътната мрежа с трайна настилка

Очакван резултат: подобряване на транспортните връзки между населените места и общинският център

10.4. Монтаж на пътни знаци,указателни табели, хоризонтална и вертикална маркировка- срок до 2019 год.

Очакван резултат: Подобряване организацията и безопасността на движението по пътищата

11. Дейност 11: Критична инфраструктура

11.1. Изграждане на 11 бр.подпорни стени, проектирани със средства на МКВР при положително решение на МКВП за финансирането им.

Цели: превантивна дейност за предотвратяване на ерозионни и свлачищните процеси на регистрираните свлачища.

11.2. Основен ремонт на мостовете на река Чепинска (моста за хотел Велина и моста до фабриката на братя Коцеви.

Цели:

- превантивна мярка за недопускане на нещастен случай

- недопускане спиране на достъпа до хотела и индустриалната зона

VII. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ПЛАНОВО И ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ”

Основна цел: планово обезпечаване на период до 2023г.

1. Дейност 1: По приоритетна ос 8. Техническа помощ

Разработване и входиране на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” на стойност 86 000 лева

Срок: 30.04.2016 г.

Срок за изпълнение на проекта: 2016- 2023 година

VIII. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ОКОЛНА СРЕДА, ЕКОЛОГИЯ”

Дейност 1: Проектно предложение по мярка 8. Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите. Финансиране: чрез Разработване, входиране на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Срок за входиране на проектно предложение: 2018-2020

Дейност 2:Предприемане на нормативно установените дейности за недопускане на минна промишленост на територията на община Велинград в това число и волфрамовамина като несъответстващи на стратегиите за развитие на общината и на приетите устройствени,планове

Дейност 3:Изграждане на сепарираща инсталация за отпадъци и съдействие за изграждане на регионално депо.

Дейност 4: Подобряване на ефективността на сметопочистването чрез повишаване на контрола по изпълнение на задълженията на извършващата го фирма.

Дейност 5: Подобряване на сигурността за хората чрез намаляване на броя безстопанствено и свободно движещи се кучета по улиците чрез осигуряване на приют

Б. СЕКТОР „ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ”

Основна цел: Добро управление на общинските финанси като ключов фактор за устойчивото развитие на община Велинград и правилно изпълнение на общинския бюджет като основа за постигане на управленските цели. Основна цел на предстоящия 4-годишен период на управление е стабилизиране на финансовото състояние на община Велинград, което да даде възможност за инвестиции в балансирано развитие на цялата община.

1. Приоритет 1: Финансово оздравяване на община Велинград

1.1. Разработване на оздравителен план за община Велинград с цел получаване на заем от републиканския бюджет и оздравяване на финансите на общината в краткосрочен план.

Очаквани резултати: Подобряване на ликвидността и краткосрочното финансово състояние чрез вливане на свеж паричен ресурс в общината, както и дългосрочно стабилизиране на финансите чрез внедряване на правила за контрол и финансова дисциплина (залегнали в оздравителния план).

1.2. Засилен контрол върху разходите и спазване на правила за строга финансова дисциплина при изпълнение на бюджета и оздравителния план.

Очаквани резултати: Обвързано с целите на управлението планиране на разходите, ефективно управление на местните финанси и изграждане на добра контролна среда. Такава финансова дисциплина би осигурила ресурс за изпълнение на общинския бюджет и за дългосрочни инвестиции в развитието на общината.

1.3. Увеличаване на приходите на общината чрез подобряване на събираемостта на вземанията от местни данъци и такси, от една страна, както и анализ на други възможни източници на приходи (напр., от общинска собственост, реклама, общински предприятия и пр.)

Очаквани резултати: Увеличаване на приходите в общинския бюджет. Повишаване на икономическия ефект за общината от участието в ОП и смесени дружества.

1.4. Подобряване на взаимодействието между двата отдела в структурата на дирекция „ФБМП” – отдел „Финанси и бюджет”, който отговаря за разходването на средства от бюджета, и отдел Местни приходи, отговорен за събирането на приходи в общинския бюджет.

Очаквани резултати: Основна цел на отдел МП е подобряване събираемостта и увеличаване на приходите за местния бюджет, а целта на отдел ФБ е оптимизация на разходите, така че да се избегне дефицит в общинския бюджет и натрупване на задължения в дългосрочен план.

1.5. Привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти и програми, съвместно с отговорните за това звена на общинска администрация.

Очаквани резултати: Подобряване на градската инфраструктура, благоустрояване и, съответно, повишаване качеството на живот на гражданите.

2. Приоритет 2: Подобряване финансовото състояние на община Велинград в дългосрочен план

2.1. Разработване и внедряване на стратегия за развитие на общината и общинските финанси в средносрочен план – до края на 2019 г., с ясни цели, приоритети и задачи, така че да се осигури безпроблемно функциониране на общината и изпълнение на основните й функции.

Очаквани резултати: Поетапно постигане на финансова стабилност, осигуряване безпроблемно изпълнение на основните функции на общината и създаване на възможности за инвестиции и подобряване качеството на живот на хората в общината.

2.2. Повишаване приходите в общинския бюджет чрез съвместна работа с дирекция „Туризъм, икономическа политика и реклама”, с основна цел повишаване събираемостта на туристически данък от местата за настаняване в общината.

Очаквани резултати: Осигуряване на достатъчни ресурси (източник е туристическият данък) за инвестиции в туризма, който е основен фактор за икономическото развитие на община Велинград. Постъпленията от туристическия данък следва да се използват за инвестиции в инфраструктура и реклама и предлагане на нови услуги в туризма (вж. т. 2.3 долу), с цел развитие на туристическия бизнес в общината и популяризиране на дестинация Велинград като туристически център.

2.3. Предоставяне на нови и/ или подобрени услуги в областта на туризма и популяризиране на културния и еко-туризъм в общината.

Очаквани резултати: Осигуряване на допълнителни приходи в общинския бюджет и едновременно с това популяризиране на града и околните населени места като целогодишна туристическа дестинация.

2.4. Подобряване на комуникацията с бизнеса и гражданското общество.

Очаквани резултати: Чрез такъв диалог се цели подобряване изпълнението на задълженията на двете страни – общинска администрация, от една страна, и бизнеса и обществеността, от друга. Общинска администрация следва да подобри ефективността си и да работи спрямо нуждите на бизнеса и гражданите, а те, съответно, редовно и съвестно да внасят дължимите към общината данъци и такси.

В. СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ В СФЕРА ОБРАЗОВАНИЕ

Основни цели:

- Формиране на диалогична среда за активно участие на децата, родителите и гражданите в процесите на системата, създаване на условия за пълноценна, сигурна и достъпна среда за обучение и труд на младите хора.

- Изграждане, поддържане и усъвършенстване на отворена и гъвкава ефективна система за функциониране и контрол, съгласно действащата нормативна база.

Приоритет 1: Административна и финансова децентрализация на системата.

1.1. Делегиране на административни и финансови правомощия на директорите на общински детски градини

Очаквани резултати: Гъвкавост на управлението и по – ефективно планиране на дейностите

1.2. Изграждане на система за ефективен административен и финансов контрол Очаквани резултати: Ефективен механизъм за управление и контрол на финансовите средства.

1.3 Родителско и гражданско участие в управлението на образователния процес. Насърчаване на ефективноста на родителските активи и училищните настоятелства.

Очаквани резулатати: Възможности за успешно партниране и взаймодействие с гражданските организации чрез определени ясни и прозрачни механизми.

Приоритет 2: Равен достъп на всички граждани до образование, обучение и социална интеграция

2.1. Равен достъп на всички граждани до образование, обучение и социална интеграция

за деца и ученици със специални образователни потребности, от етнически малцинства и социално слаби семейства чрез привличане на допълнителни средства от национални и европейски програми.

2.2. Създаване на пакет от мерки за превенция на отпадането от училище

Дейности:

- продължаване на традициите в областта на целодневната организация на учебния процес;

- осигуряване на транспорт за деца и ученици от населени места с етнически смесено население;

- професионално обучение на ученици от етнически малцинства, като сигурен път за успешна трудова и социална реализация.

2.3. Осигуряване на условия за обхват на децата в задължителна училищна възраст

Дейности:

- изработване на училищни програми за решаване на проблема с необхванатите ученици в училище, независимо от местоживеене, произход, социално и здравословно състояние. – провеждане на разяснителна работа с родители, немотивирани да образоват децата си поради липса на доходи и ниско интелектуално равнище;

- икономически механизми, задължаващи семейството да учи децата си до 16 години.

Приоритет 3: Осъвременяване на материалните условия за предучилищно възпитание и училищно образование

3.1 Изготвяне на план за ремонт и поддръжка на материалната база на общинските детски заведения, както и за обновяване на дълготрайките материални активи.

Очаквани резулатати: Оптимални социално-битови, хигиенни, здравни и безопасни условия за възпитание и обучения.

3.2 Развитие на спортната база в учебните и детски заведения.

Очаквани резултати:Възможност за предоставяне на по-качествени и здравословни спортни дейности.

3.3 Разработване и приемане на Общинска програма за работа с талантливи и даровити деца и създаване на общиски фонд за даровити деца чрез привличане на средства от дарители и меценати.

Очаквани резултати:Подпомагане за равитие на талантливите и даровити деца.

Г. СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА

Основни цели:

- създаване на необходимите предпоставки за опазване на културната ни идентичност и историческо наследство;

- утвърждаване на нашият град като активен център на духовен живот, не само в България, но и в Европейското пространство.

Приоритет 1: Устойчива програма за развитие на културата.

1.1.Въвеждане на нова форма за модерен културен календар.

Очаквани резултати: Запазване и развитие на традиционните прояви с ярко местно, национално и международно значение и стимулиране на културните прояви на нестандартни открити пространства.

1.2 Популяризиране на местната култура и културно наследство.

Дейност 1: Разработване на рекламна стратегия, включваща рекламни дейности, подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали, разработване на пътеводители;

Дейност 2: Разработване на маршрути с места, свързани със сферата на културата и историческото ни наследство;

Дейност 3: Дейности за информиране на обществеността, като кампании за подобряван на осведомеността относно културното наследство в региона.

Очаквани резултати:Утвърждаване на Община Велинград, като културна дестинация.

1.3 Развитие на алтернативните форми на туризъм в Община Велинград като културен туризъм, конгресен туризъм, фестивален туризъм и други. Тази мярка е насочена към превръщане на културните обекти и събития в туристически продукт. Важен елемент от устойчивото развитие на културния туризъм е разкриване потенциала на културните археологически забележителности в Община Велинград, развивайки ги като туристически обекти и включвайки ги в маршрутни програми.

Очаквани резултати:

- Развитие на алтернативните форми на туризъм;

- Опазване за поколенията на културно – историческото ни наследство

Приоритет 2: Синхронизиране на културната политика на Община Велинград с професионални културни институции, творчески организации, неправителствени и частни формирования, медии и други организации.

Дейност 1: Изработване на трайни партньорски отношения с културните институции в Община Велинград.

Очаквани резултати:Устойчиво развитие на културните институции.

Дейност 2: Целенасочена съвместна работа с медиите, включително на национално ниво.

Очаквани резултати:Ефективен механизъм за маркетинг реклама на събития от културния живот на Велинград, както и популяризиране визията на общинската политика в сферата на културата.

Дейност 3: Сътрудничество с творческите общности на града за създаване на благоприятна бизнес среда и инвестиционен климат за по-пълното използване на културния потенциал.

Очаквани резултати:Въвеждане на нови форми на изява, обогатяващи културния живот на Велинград и възможности за привличане на партньори и външни донори.

Приоритет 3: Обогатяване на библиотечния фонд на читалища, библиотеки и насърчаване на четенето.

Дейност 1: Превръщане на библиотеките в модерни информационни центрове.

Дейност 2: Подкрепа на издаването на некомерсиална литература на велинградски автори.

Дейност 3: Активно участие в инициирането, разработването и прилагането на програма насърчаваща четенето – осъществяване на литературни конкурси, литературни четения, писателски срещи и други.

Д. СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Настоящата програма представя развитието на социалната политика в Община Велинград за периода 2015- 2019г. и дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на жителите на общината от социални услуги и подкрепа. Програмата е съобразена с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на социални услуги и се основава на приоритетите и насоките в областа на социалната политика, приети с различни документи.

Приоритет 1: Модернизиране на спортните площадки в училищните дворове.

Очаквани резултати: Превръщането на училищните дворове в привлекателно място за спортни занимания.

Дейност 1: Стимулиране на младите хора към инициатива, творчество и предприемачество.

Дейност 2: Организиране и провеждане на конкурси, младежки фестивали и форуми, свързани с решаване на основните проблеми на младото поколение във Велинград.

Очаквани резултати: Подкрепа на развитието на инициативността и творческият потенциал у младите хора.

Дейност 3: Активно партньорство за съвместни мероприятия с младежкия съвет.

Очаквани резултати: Ангажиране на младите хора в обществено значими дейности, като такива с екологична насоченост, благотворителност, развитие на художествени таланти и осмисляне на свободното време.

Приоритет 2: Повишаване качеството на живот на лицата в неравностойно положение.

Дейност 1: Обслужване, контрол и развитие на социалните услуги, предоставяни в институции, в общността и на местно ниво.

Очаквани резултати:Повишаване качеството на предлаганите социални услуги.

Дейност 2: Привличане на религиозните общности и развитие на социалното партньорство.

Очаквани резултати:Максимално използване на потенциална на НПО като фактор за въвеждане на нови съвременни модели на социално обслужване. Съвместно формиране на приоритети, разработване на програми и проекти с различни партньори в социалната сфера.

Приоритет 3: Постигане устойчивост на социалната защита и интеграция на уязвимите групи- деца в риск, лица в неравностойно положение

Дейност 1: Разработване на стратегически документи- стратегии, програми и планове.

Очаквани резултати:Анализ на състоянието на предлаганите услуги и потребностите на различните целеви групи от услуги, оценка на ресурсите и план за насочване усилията на местната власт и местната общност към положителни промени.

Дейност 2: Предоставяне на достъпни, разнообразни и мобилни социални услуги.

Очаквани резулати:Максимална самостоятелност, пълна реализация и грижа за хората и децата в неравностойно положение, общностите в риск, етническите малцинства и уязвимитв групи.

Дейност 3: Деинституционализация на деца и възрастни хора и подобряване качеството на резидентната грижа.

Очаквани резултати: Осигуряване на грижа в семейна или близка до семейната среда.

Е. УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НАХОДИЩАТА ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА

Основен приоритет на Община Велинград е гарантиране правото на ползване на предоставения от Държавата природен ресурс в интерес на местната общност при съблюдаване на стратегическите задачи за развитие на Велинград като туристически център. Находищата за минерална вода са четири– „Велинград-Чепино“, „Велинград-Лъджене“, „Велинград-Каменица“ и „Драгиново“. На Община Велинград са предоставени за ползване и управление, безвъзмездно за двадесет и пет години, находищата „Велинград-Каменица“ и „Драгиново“. Останалите две се управляват от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“гр. Пловдив.

По находища водоизточниците са, както следва:

 1. „Велинград-Чепино“- 2 броя КЕИ (каптиран естествен извор) и 5 броя сондажи;

 2. „Велинград-Лъджене“- 13 броя КЕИ (каптиран естествен извор) и 7 броя сондажи;

 3. „Велинград-Каменица“ – 2 броя КЕИ (каптиран естествен извор) и 3 броя сондажи;

 4. „Драгиново“- 4 броя сондажи;

В предстоящия период Община Велинград ще заложи на ефективното и комплексно използване на минерални води. В момента в Община Велинград се отопляват геотермално следните обекти: ЦДГ „Фантазия”, ОДК- Велинград, ОУ „Христо Ботев”- Каменица.

Приоритет 1: Разширяване обхвата на обекти с геотермално отопление, като се търсят възможности за разработване на проекти, свързани с отнемане на част от топлината за хидротермална енергия за отопление, без промяна на химичния състав на водата и последващо използване на минерална вода с понижена температура за СПА процедури, басейни и балнеология.

Основни цели: намаляване загубите от течове на минерална вода по топлопроводи и премахване на нерегламентирани водовземания

Дейност: изграждане на нов топлопровод от сондаж 4 „Власа“ до оранжерия „Булгарцвет“ ООД.

Ж: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНА С ДИНАМИЧЕН СЕКТОР ТУРИЗЪМ

ПРИОРИТЕТ: ТУРИЗЪМ И ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА

Предстои развитие в балнеолечението и спа-туризма, като използването на богатството от минерална вода за лечебни, профилактични, ваканционни, развлекателни цели ще затвърди първостепенното си значение във Велинград. Целта е : Развитие на туризъм през всички сезони, утвърждаване на Велинградския туристически район като водеща дестинация в балнеолечението и СПА – туризма в национален и международен мащаб.

Развитието на туризма ще продължи да се локализира по видове във вече специализираните зони.

Той е ключовият отрасъл за икономически растеж и общината трябва да поеме своята роля и отговорност за неговото развитие, като го превърне в приоритет на управлението. За да се изпълни със съдържание емблемата СПА столица на Балканите към туристическия продукт е необходимо да бъдат приобщени и околните на Велинград села

Дейност 1. Прилагане на агресивен туристически маркетинг и реклама на Велинградския туристически район;

Дейността визира координирано разработване на серия от рекламни продукти, обединени от обща маркетингова стратегия

Дейност 2. Създаване на специализирана устройствена схема за развитието на туризма в общината

Дейността е необходима както за осигуряване на инвестиционни полета, така и за координирани действия по сектори “инфраструктура” и “горско и селско стопанство”.

Дейност 3. Подобряване на спортно-туристическата инфраструктура и туристическата информация – развитие и разширяване на туристическия продукт

Дейности по мярката са: Изграждане на екопътеки; Обновяване на пътната инфраструктура в туристическите ареали; Реализиране на единна програма за визуална информация, ориентация и реклама на туристическото предлагане в общината ( желателно е да се разшири и до мащабите на областта, и най –вече до съседните общини); Подкрепа за туристическия информационен център – създаване на пълен актуализиращ се информационен и рекламен пакет за туристическото предлагане; Изграждане на специализираната спортна инфраструктура.

Дейност 4. : Експониране и социализация на природни и културни ценности

Дейността цели валоризиране на природните и културните ценности, създаване на етнографски комплекс, реновиране и изграждане на нови обществени чешми и съставяне на информационно- рекламна система с карта-достъпна онлайн с химически състав и лековитост на минералната вода, организиране на туристически събития и др.

Дейност 5. : Археологическо проучване, консервация, адаптация и експониране на обекти от недвижимото културно наследство в общината

Целта на дейността е валоризирането на недвижимото културно наследство.

Дейност 6.: Интерпретация и социализация на историческите обекти при обвързването им с културния живот

Дейностите по тази позиция са информационно обезпечаване на туристическите маршрути в общината.

Дейност 7. Информиране на населението за възможнтеи инициативи и достъпни финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на туристически услуги чрез изграждане и поддръжка на единна информационна система на хотели, ресторанти и културно-историческите забележителности

Дейност 8: Подобряване и поддържане на елементите на зелената система , включително паркове, градини и улично озеленяване

Велинград има нужда от създаване на добри парковите пространства, зелените площи и местата за отдих.

Дейност 9: Подобряване на бизнес средата за привличане на конкурентоспособни инвестиции в производствения сектор и подпомагане на малките и средните предприятия;

9.1. Стимулиране активното развитие на дейностите и услугите, свързани с туризма и балнеолечението, спорта и спортната инфраструктура;

9.2. Стимулиране активното развитие на дейностите и услугите, свързани с дърводобива и дървопреработването, които да затворят производствения цикъл от добива на дървесина до крайния продукт;

9.3. Стимулиране на хранително-вкусовата промишленост – разширяване и модернизация с оглед развитието на балнеологията и туризма;

9.4. По-активно внедряване на иновации в производството, като се подпомага сътрудничеството между образователните институти, изследователските и развойните звена и бизнеса;

9.5. Постигане на енергийна ефективност в производството, бита и транспортния сектор, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и стимулиране на нисковъглеродна местна икономика;

З. ПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Ефективното управление на общинската недвижима собственост е важен инструмент за осъществяване на политиката на общината за устойчиво местно развитие, включващо мерки за изграждане на инфраструктура, повишаване на инвестиционния интерес, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и историческото наследство и подобряване качеството на живот на хората.

При направения анализ на състоянието на общинската собственост са констатирани обстоятелства, които не коренспондират с общата визия на Община Велинград като туристически център, предполагащ наличие и предприети мерки по отношение на системата от паркове, озеленени площи и прилагане на улично-регулационните планове. Този анализ изиска полагане на сериозни усилия за осигуряване на средства и имоти, чрез които да се приложат политиките по отношение на зелената система и изведе от своя страна основният приоритет за 2016г..

Програмата определя политиката за управление на общинската собственост за срока на мандата от 2015г. до 2019 г.и извежда като основни приоритети – прозрачност, отговорност, ефективност, диалог и контрол при управлението на общинската собственост, като стратегически ресурс на общината, средство и среда за превръщане на гр. Велинград в Европейска спа столица с устойчиво развитие.

Основни цели:

- Общината – добър стопанин, създадаващ условия за икономически растеж и намаляване на безработицата

- Осигуряване на устойчиво развитие на общината.

- Подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.

- Опазване и подобряване на зелените площи и околната среда.

- Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост.

- Придобиване на имоти, попадащи в урегулирани поземлени имоти с публично отреждане за озеленяване и паркове.

- Установяване на имоти за общинска собственост.

Приоритет 1: Придобиване на имоти, попадащи в отредени за паркове и озеленени площи територии

Дейност 1: Планиране и осигуряване на средства

Срок: 2016 -2018

Дейност 2: Изпълнение на нормативно установените процедури по придобиване на собствеността във връзка с изтичащи срокове за предприемане на действия

Приоритет 2: Разработване на стратегическите, планови документи и нормативна база, гарантиращи управление и разпореждане с общинската собственост в интерес на местната общност

Дейност 1: Разработване и приемане от Общинския съвет на Стратегия за управление иразпореждане с общинска собственост

Дейност 2: Разработване и приемане от Общинския съвет на годишна Програма за управление и разпореждане с общинска собственост – продажби, замени, делби и вещни права.

Срок: ежегодно – до края на месец декември на предходната година

Дейност 3: Разработване на жилищна програма на Общината на базата на анализ ипаспортизация на наличния общински жилищен фонд- местонахождение, вид, конструкция,година на построяване, структура на картотекираните катонуждаещи се от жилища граждани.

Срок: 2017г.

Дейност 4: Обезпечаване на необходимите териториално-устройственипредпоставки за ефективно управление и разпореждане с общинскатасобственост, включващо цялостно изясняване на потребностите от подробниустройствени планове за града и съставните селища.

Дейност 5: Въвеждане на вътрешни правила за упражняване на оперативна самостоятелност при вземане на решения за управление, разпореждане и стопанисване на общинска собственост.

Дейност 6: Разработване на доклади по прилагане на нормативната уредба на община Велинград, оценки по прилагане, Наредби за изменение и допълнение на съответните наредби със срокове за изпълнение 2016 – 2018г..

Дейност 7: Изготвяне на проекти на наредба по чл.69 от Закон за устройство на територията за изграждане на проводи и съоръжения на техническата инфраструктура за сметка на собствениците, по чл.55 от Закон за устройство на територията за реда за използване за временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, обекти за спортни дейности и площадки за игра на незастроени поземлени имоти в периода до реализиране на подробния устройствен план, по чл.157,ал.5 от Закон за устройство на територията за използване на части от тротоари, свободни обществени площи, както и част от улични платна за временни строителни площадки.

Дейност 8: Подготовка и реализация на Програма за пълна идентификация на собствеността, за комасация и рекултивация на земите;

Дейност 9: Разработване на Стратегия на община Велинград с конкретни мерки и дейности за повишаване ефективността от управлението на земеделските земи, както и формата на стопанисване.

Дейност 10:Изготвяне на общинска програма за подобряване на жилищните условия на ромската общност въз основа на приоритетите и предвижданията на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България и в контекста на общинската жилищна стратегия. Изграждане на общински социални комплекси с жилища за настаняване под наем със статут «Непродаваеми» за домакинствата с доказани жилищни нужди и ниски доходи.

Приоритет 4:Ефективно управление и разпореждане с общинската собственост

Дейност 1:.Планиране на мерки за насърчаване и стимулиране на собствениците на законно построени къщи върху общински имоти да ги закупят.

Срок: постоянен

Дейност 2:. Засилване на контрола с цел предотвратяване ползването на имоти-общинска собственост, без правно основание

Срок: постоянен

Дейност 3:.Извършване на разпоредителни сделки с неефективната и ненужнаобщинска собственост, към която няма проявен интерес при отдаване под наем и която не е необходима за реализиране на дългосрочни стратегически задачи.

Дейност 4:.Осъществяване на текущ контрол по изпълнение на задълженията поконцесионни договори, договори за продажба със задължения от проведениконкурси и договори за наем.

Приоритет 5:. Усъвършенстване на ползваната информационна система порегистрирането и управлението наобщинската собственост

Приоритет 4:. Стимулиране на инвестиционната активност и осигуряване на прозрачностпри управление на общинската собственост

Дейност 1: Обявяване в официалния сайт на Община Велинград на свободните обекти, сгради и терени, процедури по публични търгове и публично оповестениконкурси.

Дейност 2: Удовлетворяване исканията на граждани и фирми, свързани спридобиване на общинска собственост за привеждане на обекти за производство, търговия и услуги в съответствие с изискванията на ЕС

Приоритет 5: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси и стимулиране на инвестиционнатаактивност

Дейност 1:.Контрол по изпълнението на задълженията по сключени договори за наемза земеделска земяобщинска собственост.

Дейност 2:.Предоставяне под наем на обработваеми земеделските земи, мери ипасища в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично иземеделско състояние.

Дейност3:Насърчаване на биоживотновъдството, биоземеделието и билкопроизводството чрез предоставяне на общински поземлен фонд с помощта на европейски програми.

Дейност 4: Извършване на преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал;

 • Привличане на външни експерти и фирми за оптимизиране на управлението на поземления фонд;

 • Повишаване на административния капацитет на Община Велинград за управление на земеделските земи;

 • Осигуряване на средства по бюджета за трасиране на имотите.

Дейност 5: Приключване на процеса по съставяне на актове за общинска собственост на земеделските земи;

Дейност 6: Изработване на анализ и при необходимост – планово задание за изработване на планове за уедряване, които да включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология.

Дейност 7: Решаване на проблеми на наши съграждани, притежаващи решения за признаване на правата им на собственост, но с неидентифицирана земя, при спазване на следните правила: окомплектованост с подписани документи и в рамките на земите по т.н. чл.19 от ЗСПЗЗ.

Дейност 8: Изследване на възможности за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населените места и индустриалните зони с цел създаване на животновъдни ферми.

Приоритет 6:..Привличане максимални средства от държавата и европейските фондове зареконструкция имодернизация на общинската собственост в сферата наинфраструктура, образование, здравеопазване, социални дейности и др.

Дейност 1:.Обществено обсъждане на предложенията за кандидатстване с проекти пооперативните програми за привличане на средства от европейските фондове.

Приоритет 7:Администриране и конкретни задачи пред отдел „УСНРОПЗ“

внимателно прилагане на практиката публично-частно партньорство, при реализиране на крупни проекти върху общински терени;

продължаване на практиката за контрол чрез двоен подпис – преди вносител на проекти за решения в ОбС, свързани с управление, разпореждане и стопанисване на общинска собственост;

увеличаване на кадровия и административен потенциал, включително чрез привличане на консултанти и фирми.

Приоритет 8:Устойчиво управление на нежилищни имоти

В голямата си част тази група имоти са публична общинска собственост. Но в много от тях има обособени части, които се отдават под наем. Необходимо е да се преразгледат публичните нужди и за които части те са отпаднали, да се обявят за частна общинска собственост с оглед по-дългосрочното им отдаване под наем, което ще доведе до по-големи по размер и по-постоянни приходи в бюджета на общината. В нежилищни имоти, частна общинска собственост, са настанени всички териториални органи на централната администрация и някои от органите на съдебната власт, за които не заплащат наеми във връзка с прилагането на Закона за държавния бюджет.

Изводи:

       Наличните нежилищни имоти, които могат да се отдават под наем и същевременно да носят трайни системни приходи в общинският бюджет, са ограничени. Търсене на обекти за отдаване под наем има в гр. Велинград и то основно в централната част, в която общината вече почти не притежава недвижима собственост, която да бъде предназначена за отдаване под наем.

         Общината разполага със свободни обекти или части от такива, които биха могли да бъдат отдавани под наем, но това са основно обособени части от сгради – публична общинска собственост на територията на кметствата. Трайна е тенденцията за липса на интерес към този вид обекти. Като основна причина може да се посочи недобротосъстояние на сградния фонд. Обектите, особено на териториите на кметствата, се нуждаят от основен ремонт; нямат строителна документация; сградите са строени преди десетилетия и не отговарят на изискванията на строителен контрол и на съвременните санитарно-хигиенни изисквания;

В разчета за капиталовите разходи не се планира изграждането на нови обекти за отдаване под наем.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

 • Рискове и слаби страни

 • лошо състояние на голяма част от сградите, недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността;

 • риск от грешни решения за разпореждане;

 • незаплащане на наеми от държавни структури;

 • недостатъчен контрол при ползването на общинската собственост.

 • Плюсове и възможности

 • възможност за увеличаване на сградния фонд чрез публично-частно партньорство при застрояването;

 • оптимизиране процеса на управление;

- осигуряване на средства от еврофондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието на имотите.

Направеният анализ предполага реализирането на следните дейности:

Дейност 1: Разработване на проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства за подобряване състоянието сградите и съответната техническа инфраструктура;

Дейност 2: Обследване на сградите и съставяне на технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5/2006г. на МРРБ (Министертство на регионалното развитие и благоустройството) за техническите паспорти на строежите;

Дейност 3: Изготвяне на финансово – икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи;

Дейност 4: Идентифициране на имотите, попадащи в урегулирани поземлени имоти за озеленяване/паркове и озеленени площи/, по отношение на които да се приемат посочените в Закона за общинската собственост действия.

Приоритет 9:Устойчиво управление на жилищни имоти

Жилищният фонд на Община Велинград се състои от 2 апартамента (старо и ново строителство), от които един е обявен за резервно жилище.

Всички общински жилища са разположени в сгради със смесена собственост - частна и общинска, с преобладаващ съществен дял на частната собственост. Физическото състояние на апартамента в панелен блок е недобро.

На територията на другите кметства Общината не е строила и не притежава общински жилища .

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

 • Рискове и слаби страни

-Общинските жилища са недостатъчни за да осигурят поне частично задоволяване на потребностите на крайно нуждаещите се, което налага ускорено придобиване от общината, чрез различни практики (ново строителство, замяна на общински имоти, отстъпване право на строеж срещу определен брой жилища, право на строеж върху общински имоти за построяване жилища със социално предназначение ) .

-Наличните общински жилища, намиращи се в старите панелни кооперации са физически и морално износени. Нуждаят се от основен ремонт.

Нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване насобствеността.

Голяма е разликата между наемните цени на свободния пазар и тези на общинските жилища.

- Риск от грешни решения за разпореждане.

-Вземане на решения, с които се разрешава право на пристрояване, вместосъщото да се отказва, с цел изкупуване на собствеността върху земята, поради факта, чес даденото вече ОПС жилищните потребности на молителя в основни линии са решени.

 • Плюсове и възможности

 • Възможност за увеличаване на сградния фонд чрез публично-частно партньрство при застрояването;

 • Да се учредява право на строеж върху общински имоти срещу жилища като обезщетение.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Дейност 1: Учредяване на право на строеж върху общински имоти срещу жилища като обезщетение.

Дейност 2:Определяне на терени със социално предназначение за учредяване право на строеж на крайно нуждаещи се от жилище граждани и техните семейства .

Дейност 3: Предвиждане на средства по бюджета за придобиване на жилища от Общината по реда на Закона за собствеността (при ликвидиране на съсобственост). Дейност 4: Ремонт и разширяване на центровете за социални услуги.

Приоритет 10:Устойчиво управление на незастроени терени и вещни права

Основно този вид имоти са в кметствата и са с жилищно предназначение. Голяма част от тях са с неприложена регулация. С цел ефективното им управление или разпореждане с тях е необходимо да се предвиждат средства по бюджета за прилагане на регулацията. Трудности в управлението на незастроените имоти създава не-приключилият процес по идентификация на собствеността. Имотите, които са в територията на града са малки, разпокъсани, често обременени със съсобственост и с комуникации. От гледна точка на възможностите за застрояване инвестиционният потенциал е малък.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

 • Рискове и слаби страни

 • не приключил и бавен процес на идентификация и актуване на общински имоти;

 • риск от изменение на планове – регулационен, без да се спазват процедурите по чл.чл.15,16 от ЗУТ

 • риск от издаване на разрешения за строеж на обекти на техническата инфраструктура без да са налице съответните актове, уреждащи вещните права

 • риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане;

 • риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени за осъществяване функциите на общината.

- риск от придобиване по давност на частна общинска собственост

 • Плюсове и възможности

- оптимизиране процеса на управление;

- увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и актуване на нови имоти;

- максимално развитие потенциала на всеки имот;

 • повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;

 • липса на законово разписани правила и процедури за публично-частно партньорство, а само частични решения, включително и липса на легална дефиниция на понятието, което води до рисково прилагане.

Дейност 1: Ускоряване на процеса на идентификация на общинските терени;

Дейност 2: Разработване и прилагане на методика за изследване потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на Общия Градоустройствен План (ОГП);

Дейност 3: Инвентаризация по отношение на изградените обекти чрез суперфиция с оглед установяване на реално извършено застрояване и допустимо по план

Дейност 4: Прекратяване на съсобствеността чрез продажбата на частта на общината, изкупуване частта на съсобствениците или замяна;

Приоритет 11:Недвижими имоти, апортирани в капитала на търговски дружества

Според действащото законодателство тези имоти вече не са общинска собственост, а собственост на учредените търговски дружества.

В някои дружества Община Велинград се явява едноличен собственик на капитала. Особено внимание заслужават дружествата, в които Общината е апортирала свои недвижими имоти като съучастия. Досегашната практика показва, че ефективнос­тта от тях по отношение на поставените цели е нулева, а при увеличаване на капитала, общинският дял се намалява или изчезва. Това налага обстойно преразглеждане на съучастията на Общината и внимателен подход при разглеждане на нови предложения за образуване на смесени търговски дружества, както и при предложения за публично-частно партньорство, за което законовата рамка е изключително семпла- липсват правила и процедури и гаранции за защита на общината.

И. ПРИОРИТЕТ: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ

Основни цели: прилагане на принципите прозрачност, диалог и професионализъм като средство за повишаване на доверието в институциите на местната власт с администрация, работеща в услуга на гражданите, а доброто управление – най – важно условие за решаването на икономическите и социалните проблеми на общината.

Основна цел 1: Прозрачност

Дейност 1: Тримесечни отчети за дейността на кмета и администрацията

Дейност 2: Включване на гражданите в контрола на изпълнението на общинските решения

Дейност 3: Законосъобразност при приемане и изпълнение на общинските решения

Дейност 4: Своевременно предоставяне на информация на интернет страницата на община Велинград

Основна цел: Диалог

Дейност 1: Организиране на отворени приемни в различни квартали и населени места, в които гражданите ще могат да споделят своите проблеми и очаквания

Дейност 2: Организиране на широки обществени дискусии при формирането на общинската политика

Основна цел: Професионализъм

Дейност 1: Създаване на екип от млади, подготвени и амбициозни хора, които да се превърнат в гръбнака на общинската администрация

Дейност 2: Администрацията – служители на хората, а не на кмета

Дейност 3: Актуализиране и привеждане в действие на общинския план за развитие

Дейност 4: Подобряване на публичните електронни услуги и електронния пазар, както и осигуряване на широколентов достъп за населението и фирмите;

Дейност 5: Допълване и актуализация на внедрените процедури за работа от Интегрираната система за управление на качеството и околната среда с инкорпорираните в тях системи за финансово управление и контрол.

Дейност 6: Подобряване на възможностите за електронно обслужване за извършваните от общината дейности

Дейност 7: Изпълнение на приетите от община Велинград стратегически документи, в това число Общински план за развитие 2014-2020 с Програмата за реализация, а при несъответствия – своевременно актуализиране.

Очаквани резултати: добро управление в интерес на местната общност с повишено доверието в институциите на местната власт

Й. ПРИОРИТЕТ:ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Основни цели:

- намаляване на сроковете за предоставяне на административни услуги;

- подобряване на начина на обслужване и качеството на услугите;

- повишаване на изискванията към общинска администрация с оглед способността й предсказуемо да прилага българското законодателство и законодателството на ЕС.

Дейност 1: Повишаване на ефективността при обслужване на граждани чрез въвеждане на едно единно гише /без услугите по ГР/, на което гражданите да получат компетентно и изчерпателно необходимата им информация срок постоянен

Дейност 2: Запазване на политиката, свързана с възможността за обслужване на гражданите по населени места при подаване и получаване на част от административните услуги, чрез финансиране на дейността от местни приходи и оптимизиране на съществуващия административен капацитет по места при намаляване нивото на разходи от местни приходи

Дейност 3: Оптимизиране и спазване на всички декларирани срокове за изпълнение на дейности, услуги и др. действия, за които общината отговаря

срок – постоянен

Дейност 4: Изграждане на система от правила за случаите, в които се упражнява оперативна самостоятелност при вземане на решения

Дейност 5: участие на община Велинград в програми за заетост на младежи с висше образование в публичната администрация

срок- ежегодно

Очаквани резултати: Повишаване удовлетвореността на гражданите от начина на административното обслужване

Коментарите са изключени!