Обявление

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 747/06.04.2016 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – ЧИПЗ в УПИ № XII-193,кв. 14 по плана на с. Юндола. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително жилищно петно до два етажа (височина до 7м), свободно застрояване, при следните параметри: плътност на застрояване – 60%, Кинт.=1,2 минимално озеленяване – 40%, съгласно приложената идейна скица.

                                                                                                                                                      07.04.2016г.

Коментарите са изключени!