РЕШЕНИЕ № 199/28.04.2016г.

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на 2бр. урегулирани поземлени имоти: УПИ №ХХ-7790 и УПИ №ХХІ-7790, кв.274 по плана на гр.Велинград, ул.Иван Ушев”, в.”Буков дол” и определяне на пазарна цена за продажба на общинските имоти.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

              1.Открива процедура за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 2 бр.(два броя) урегулирани  поземлени  имоти по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,а именно:

             -УПИ№ХХ/двадесет-римско/-7790/седем хиляди седемстотин и деветдесет/ с площ от 303/триста и три/кв.м. в кв.274/двеста седемдесет и четири/ по плана на гр.Велинград. Имотът е с пълен кадастрален номер  5047790 / пет,нула,четири,седем,седем,девет,нула /,

частна общинска собственост, съгласно АЧОС№527/29.03.2010 г.;

               -УПИ№ХХІ/двадесет и едно-римско/-7790/седем хиляди седемстотин и деветдесет/ с площ от 443/четиристотин четиридесет и три/кв.м. в кв.274/двеста седемдесет и четири/ по плана на гр.Велинград.Имотът е с пълен кадастрален номер  5047790 /пет, нула,четири,

седем,седем,девет,нула/,частна общинска собственост,съгласно АЧОС№526/29.03.2016 г.;

             2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от 01.04.2016 год. за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на урегулираните поземлени имоти както следва:

   – УПИ№ХХ/двадесет-римско/-7790/седем хиляди седемстотин и деветдесет/ с площ от 303/триста и три/кв.м. в кв.274/двеста седемдесет и четири/ по плана на гр.Велинград в размер на 9 090 лв./девет хиляди и деветдесет лв./ без ДДС;

             - УПИ№ХХІ/двадесет и едно-римско/-7790/седем хиляди седемстотин и деветдесет/ с площ от 443/четиристотин четиридесет и три/кв.м. в кв.274/двеста седемдесет и четири/ по плана на гр.Велинград в размер на 13 290лв./тринадесет хиляди двеста и деветдесет лв./ без ДДС;

като начална цена на търга .

  3.Избор на комисия:

………………………………………

Резерви: ………………………………………………..

Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2016г., Протокол №5, точка №22 от дневния ред, по вх.№349/15.04.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!