РЕШЕНИЕ № 200/28.04.2016г.

Относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща имот №8374, пълен кадастрален номер 504.8374, за който имот е образуван УПИ №ХХІХ-8374, целият с площ от 205 кв.м., находящ се в кв.327 по плана на гр.Велинград, ул.”Тодора” – Асфалтова база на Анка …………Симеонова-собственик на законно построена къща върху нея и определяне пазарна цена на общинския имот.

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                             Р  Е  Ш  И:

           1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост,а именно:

               - имот №8374/осем хиляди триста седемдесет и четири/,пълен кадастрален номер 504.8374/кадастрален район петстотин и четири,имот с планоснимачен номер осем хиляди триста седемдесет и четири/, за който имот е образуван УПИ№ХХІХ/двадесет и девет-римско/,целият  с площ от 205 кв.м./двеста и пет кв.м./ с приложена регулация,находящ се в кв.327/триста двадесет и седем/ по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,съгласно АЧОС №955/25.03.2016 год. на АНКА ………….СИМЕОНОВА – собственик на едноетажна жилищна сграда-къща заедно с правото на строеж върху общинското дворно място,съгласно Нотариален акт №28,том І,рег.№439,дело №28/2016г.,вписан в Агенция по вписвания с Вх.рег.№89,Акт 43,том І,д.43,партида 20265 от 26.01.2016 г.

             2.Определя пазарна цена на имота ,описан подробно в т.1 в размер на 3057,60 лв.(три хиляди петдесет и седем лв. и шестдесет ст.) с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от  06.04.2016 год. на лицензиран оценител ”Комплексинвест” ООД-Пазарджик за заплащане от Анка …………. Симеонова.

Възлага изпълнението на решението на Кмет на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2016г., Протокол №5, точка №23 от дневния ред, по вх.№353/18.04.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!