Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 946/09.05.2016 г. на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № І-„За болница” и УПИ № ХІІІ-8964, За център за спешна медицинска помощ” в кв. 65 по плана на гр. Велинград, така че: 1. С проекта за частично изменение на плана за дворищната регулация се предвижда за сметка на УПИ I-„Болница”  и на УПИ XIII – „за Център за спешна медицинска помощ” /одобрен със Заповед № 1537/2015 г. и № 1243/2015 г./ , да се изменят границите на УПИ № ХІІІ-8964, За център за спешна медицинска помощ” като площта на УПИ XIII – „за Център за спешна медицинска помощ” стане 3500 кв.м. 2. С проекта за частично изменение на плана за уличната регулация се предвижда за сметка УПИ № І-„За болница”  да се удължи улица –тупик 1258г-1258д-1258г с нови ос.т. 1258 е-1258ж с шина 18,50м и ширина8,00 м. за достъп до XIII – „за Център за спешна медицинска помощ”, както е показано с кафяв цвят в скицата – идейно предложение. 3. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда свободно застрояване- за новообразуваният УПИ XIII-„за Център за спешна медицинска помощ”, като се спазват всички нормативни отстояния. Устройствената зона в която ще попадне е „за Обществено обслужване”. Параметрите на застрояване са следните: етажност/височина-3/10/, плътност на застрояване-60%, Кинт-1,2, озеленена площ 40% Измененията са показани с кафяв и червен цвят в скицата-идейно предложение. Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.   ДТК   13.05.2016 г.  

Коментарите са изключени!