Проект „Център за социално включване “Развитие””

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020

Проект  „Център за социално включване “Развитие””

На 11 май 2016 година кметът на община Велинград д-р Костадин Коев подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Проекното предложение „Център за социално включване “Развитие” бе разработено и депозирано пред УО на ОПРЧР през месец януари 2016 година. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 587 498,74 лева, като средствата осигурени от Европейския социален фонд са в размер на 499 373,93лева, а националното съфинансиране е 88 124,81 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е 31 месеца, като за период от 28 месеца ще се предоставят услуги за ранно детско развитие.

Целта на проект „Център за социално включване “Развитие”  е превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Предвидените за предоставяне услуги по проекта са:

Предоставяне на услугата “Ранна интервенция на уврежданията”;

Предоставяне на услугата “Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”;

Предоставяне на услугите “Формиране и развитие на родителски умения” и “Семейно консултиране и подкрепа”;

Предоставяне на услугата “Здравна консултация за деца”;

Предоставяне на услугата “Допълнителна подготовка за равен старт в училище”;

За предоставяне на услугите ще бъде нает следния персонал от 21 лица: Педиатър – 3 лица; Социален работник – 3 лица; Логопед – 1 лице; Рехабилитатор/кинезитерапевт – 1 лице; Психолог – 2 лица; Медиатор – 4 лица; Специален педагог – 1 лице; Гинеколог – 1 лице; Медицинска сестра – 1 лице; Акушерка – 1 лице; Юрист – 1 лице; Стоматолог – 1 лице; Педагог – - 1 лице;

Целевите групи, към които са насочени дейностите в проекта са:

  • Семейства с деца от 0 до7 г., включително с увреждания;
  • Деца от 0 до7 г. в риск и техните семейства;
  •  Деца  от  0  до  7  г.,  включително  с  увреждания,  настанени  в  специализирани  институции и техните семейства;
  • Деца и възрастни в риск .
Коментарите са изключени!