Сесия 2016-06-30

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.

 2. Издаване на запис на заповед по проект BG05М9ОР001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”. РЕШЕНИЕ № 265

Докл.:Ал.Керина

 1. Кандидатстване на Община Велинград по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград.РЕШЕНИЕ № 266

Докл.:В.Атанасов

 1. Кандидатстване на Община Велинград по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: гр. Велинград, ул.”Хан Аспарух” №16”. РЕШЕНИЕ № 267

Докл.:В.Атанасов

 1. Кандидатстване на Община Велинград пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги град Велинград. РЕШЕНИЕ № 268

Докл.:В.Атанасов

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-частна общинска собственост в Община Велинград през 2016г. РЕШЕНИЕ № 269

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. РЕШЕНИЕ № 270

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. относно проект за нова канализация на ул.”Евлоги Георгиев”. РЕШЕНИЕ № 271

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Промяна в състава на Общинска комисия по наркотични вещества, избрана с решение №12/28.01.2016г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ № 272

Докл.:К.Мицина

 1. Промяна на бюджета на Община Велинград за 2016г. относно отпускане на безлихвен заем от собствени средства за нуждите на МИГ „Белово,Септември,Велинград” и „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ № 273

Докл.:К.Йовчева

 1. Преминаване на ОДЗ, ЦДГ и ОДК /Обединен детски комплекс/ като държавно делегирани дейности на самостоятелен бюджет в сила от 01.07.2016г. РЕШЕНИЕ № 274

Докл.:К.Йовчева

 1. Промяна на бюджета на Община Велинград за 2016г. относно ДЦДМУ”Надежда” и „Исторически музей-Велинград”. РЕШЕНИЕ № 275

Докл.:К.Йовчева

 1. Отчет по Общинска програма за закрила на детето за периода юни 2015г. – м.юни 2016г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода юни 2016г. – юни 2017г. РЕШЕНИЕ № 276

Докл.:Т.Кръстева

 1. Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2016г.РЕШЕНИЕ № 277

Докл.:Ил.Гешева

 1. Приемане на Община Велинград да бъде домакин на Ежегодна международна туристическа борса „СПА, уелнес и здравен туризъм 2018”. РЕШЕНИЕ № 278

Докл.:Цв.Спасова

 1. Приемане на дарение от Ханифе Джемал Тупева и Джемиле Джемал Орцева-собственици на поземлен имот №001050 с указание същия да се използва за гробищен парк в с.Рохлева. РЕШЕНИЕ № 279

Докл.:Н.Стефанова

 1. Безвъзмездно придобиване на движими вещи – частна държавна собственост в управление на Министерство на отбраната и дарението им на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. РЕШЕНИЕ № 280

Докл.:Н.Стефанова

 1. Предоставяне на помещение находящо се в УПИ ХVІІ, кв.36 /Чепино пощата/ по плана на гр.Велинград за ползване от „Софийско нумизматично дружество”. РЕШЕНИЕ № 281

Докл.:Б.Чинков

 1. Изменение на Решение №26/31.01.2013г. на ОбС – Велинград относно магазин №11 , находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ № 282

Докл.:Б.Чинков

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №І-8014 „търговия, услуги, общ.обслужване” в кв.851 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината и определяне пазарна цена на общинския имот.РЕШЕНИЕ № 283

Докл.:М.Белухова

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Салих Сирак Салих Алендаров в землището на с.Света Петка.РЕШЕНИЕ № 284

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Никола Тодоров Радичев в землището на с.Грашево.РЕШЕНИЕ № 285

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Георги Тодоров Калпазанов в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 286

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПРЗ, засягащ част от кв.30 и улица д ос.т.283-284 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ № 287

Докл.:Д.Кондева

 1. Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ №ІІІ „За магазини” /общински/ в кв.4321 /кв.Анезица/ по действащия план на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 288

Докл.:инж.Д.Папаркова

 1. Разрешава изработване на ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване за УПИ І-162 „ИЖС”, местност „Върлоз”, землище Велинград.РЕШЕНИЕ № 289

Докл.:Д.Холянов

 1. Разрешава изработване на ПУП – промяна предназначението на ПИ 094032 от „Полска култура” в „За ЖС, търговия и услуги”, местност „Могилица”, землище Велинград.РЕШЕНИЕ № 290

Докл.:Д.Холянов

 1. Разрешава изработване на ПУП – промяна предназначението на земеделски земи ПИ 102072 и 102127, местност „Гергьовица”, землище Велинград.РЕШЕНИЕ № 291

Докл.:Д.Холянов

 1. Попълване на нов имот образуван за сметка на общински парцели част от УПИ V и VІІ-държ.и УПИ VІ-държ.в кв.7 по плана на с.Биркова. РЕШЕНИЕ № 292

Докл.:С.Бошнак

 1. Даване на съгласие по изработен проект за ЧИ ПРЗ за УПИ №VІ-Клуб в кв.5 по плана на кв.Хасанова, с.Кръстава, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 293

Докл.:С.Бошнак

 1. Определяне на брой паркинг места в „Синя зона”, находящи се на ул.”Клептуза”. РЕШЕНИЕ № 294

Докл.:Б.Чинков

 1. Схеми на разположението и брой места за таксиметрови автомобили /стоянки/ на територията на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ № 295

Докл.:Б.Чинков

 1. Даване на съгласие за пристрояване на съществуващата сграда – училище, находяща се в УПИ №І-Детска градина в кв.58 по плана на с.Драгиново, след което конкретно застрояване ще бъде определено с виза по чл.140 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ № 296

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Даване на съгласие за пристрояване на съществуваща сграда – училище, находящо се в УПИ №І-училище и детско заведение в кв.2 по плана на с.Света Петка, след което конкретното застрояване ще бъде определено с виза по чл.140 от ЗУТ.РЕШЕНИЕ № 297

Докл.:арх.Т.Енев

 1. По програмата за работа на ОбС:

35.1.Годишен финансов отчет за 2015г. на „МБАЛ-Пазарджик” АД гр.Пазарджик.

35.2.Годишен финансов отчет за 2015г. на „Паркинги и гаражи” ООД.

35.3. Представяне на актуален списък на ТД, в които Община Велинград е съдружник или акционер.

35.4. Отчет на Кмета на Общината в изпълнение на актовете на Общински съвет-не представен.

35.5. Отчет за четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Велинград.

35.6. Отчет на приходите от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 2015г. Актуализиране на схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи

35.7.Доклад на комисията провела срещи със собственици на имотите включени за отчуждаване.

36. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение със застроена площ от 34,45кв.м., УПИ ХІ, кв.15 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ № 298

37. Одобряване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІ-1246, кв.63 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ № 299

38. Уведомление по чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен ПУП за промяна предназначение на земеделски земи за обект: поземлен имот в м.”Градев лог” по КВС на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 300

39. Сключване на споразумение между Община Велинград и „ВИВА-ЕНЕРДЖИ” ЕООД за незаплащане на наемни вноски до откриване на партида за ток. РЕШЕНИЕ № 301

40. Изменение на Решение №48/17.12.2015г. на ОбС – Велинград относно прекратяване процедура за отдаване под наем на петно находящо се на ЦМП. РЕШЕНИЕ № 302

41. Разрешение за ПУП – план схема за трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж №3 „Мизинка” в УПИ VІ-озеленяване, кв.253 по плана на гр.Велинград до ПИ 150123 м.”Вельовица” по КВС на Велинград. РЕШЕНИЕ № 303

Коментарите са изключени!