РЕШЕНИЕ № 265/30.06.2016г.

 

Относно:Издаване на запис на заповед по проект BG05М9ОР001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, подписан договор по проект BG05М9ОР001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, сключен между Община Велинград и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Упълномощава кмета на община Велинград да издаде Запис на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0011 «Център за социално включване «Развитие» на стойност 117 499,75 / сто и седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки/, което представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

2. Възлага на кмета на община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0011 «Център за социално включване «Развитие» и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №2 от дневния ред, по вх.№506/16.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!