РЕШЕНИЕ № 266/30.06.2016г.

 

Относно:Кандидатстване на Община Велинград по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград”.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Решение РД-02-36-285/04.04.2016 г. на Зам.- министър на МРРБ и Ръководител на ОПРР за одобрение на инвестиционна програма за изпълнение на ИПГВР на град Велинград, Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020″ и критерии за оценка на проектни предложения по инвестиционен приоритет „Eнергийна ефективност в административни и жилищни сгради” и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие община Велинград да кандидатства по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 Изпълнение на интегрирани планове за градсковъзстановяване и развитие 2014-2020″ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020″ с проектно предложение: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград” включващо следните обекти на интервенция: Административна сграда собственост на община Велинград /нова сграда/ с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35 и Административна сграда собственост на община Велинград /стара сграда/ с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” №54.

2. Декларира,че Общинска администрация – Велинград ще има възможност да използва сградата за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №3 от дневния ред, по вх.№533/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!