РЕШЕНИЕ № 268/30.06.2016г.

 

Относно:Кандидатстване на Община Велинград пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги град Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 от ЗМСМА и във връзка с Ръководство за получателите на финансиране и Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие община Велинград да кандидатства пред фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги град Велинград”.

2. Одобрява извършването на разходи от бюджета на община Велинград за съфинансиране на проект „Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги град Велинград”, с финансираща организация фонд “Социална закрила” към МТСП, в размер на 10% от общата стойност на проекта възлизаща на 1 460 лв. /хиляда четиристотин и шейсет лева/.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №5 от дневния ред, по вх.№487/06.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!