РЕШЕНИЕ № 269/30.06.2016г.

 

Относно:Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-частна общинска собственост в Община Велинград през 2016г.

На основание чл.21,ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА,чл.8,ал.9 от ЗОС,чл.13г от Наредбата за реда за придобиване,разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Одобрява актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-частна общинска собственост в Община Велинград през 2016 год.,както следва:

В част „Продажби т.1 по чл.35,ал.1 от ЗОС(публични търгове и конкурси) с текста:

Поземлени имоти-частна общинска собственост по КВС за землището на с.Драгиново:

Имот №292001 с площ 0.853дка;НТП-полска култура;девета категория;м.”Липовец”

Имот №292002 с площ 0.637дка;НТП-полска култура;девета категория;м.”Липовец”

Имот №292054 с площ 2.262дка;НТП-полска култура;девета категория;м.”Липовец”

Имот №292016 с площ 2.811дка;НТП-полска култура;девета категория;м.”Липовец”

Имот пл.№1266, за който имот е образуван УПИ №ХІ с площ 432 кв.м. с приложена регулация, находящ се в кв.13 по плана на с.Драгиново,общ.Велинград;АЧОС№957/2016г.

Имот пл.№1267,за който имот е образуван УПИ №ХІV с площ 469 кв.м. с приложена регулация,находящ се в кв.13 по плана на с.Драгиново,общ.Велинград;АЧОС№958/2016г.

В част „Замяна по чл.40,ал.1 от ЗОС

Поземлени имоти- частна общинска собственост по КВС за землището на гр.Велинград:

№135049 с площ 3.396дка;НТП-използв.ливада;десета категория;м.”Лепеница”

№135050 с площ 2.944дка;НТП-използв.ливада;десета категория;м.”Лепеница”

№072073 с площ 2.950дка;НТП-използв.ливада;седма категория;м.”Шумнато дере”

В част „Продажба по чл.35,ал.3 от ЗОС(собственици на законно построени сгради)

Имот №005016 с площ 2.438дка;НТП-нива;девета категория;м.”Бирково” по КВС за землището на с.Биркова

Имот №009045 с площ 1.471дка;НТП-изоставена нива;десета категория;м.”Хърльовото” по КВС за землището на с.Пашови

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №6 от дневния ред, по вх.№513/16.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!