РЕШЕНИЕ № 270/30.06.2016г.

Относно:Изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г.

На основание чл.21,ал.1, т.6, чл.27 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Изменя т.3 „Пренареждане настилка от паваж на ул. „Николай Хрелков”, гр. Велинград” – 40 000 лв.(собствени средства §40) от програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г., като намаля средствата за обекта с 32 233 лв. и същата става – т.3 „Пренареждане настилка от паваж на ул. „Николай Хрелков”, гр. Велинград” – 7 767 лв. (собствени средства §40) по програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г.

  2. Разпределя средствата от 32 233 лв. (собствени средства §40), както следва:

  • 1 400 за купуване на лек автомобил за нуждите на кметство с. Грашево, община Велинград;

  • 14 448 лв. за НСН на обект „Реконструкция на водопроводните клонове по бул. „Съединение” и ул. „Св. Св. Кирил и Методи” гр. Велинград” ;

  • 4 057 лв. за НСН на обект „Аварийно възстановителни работи по сградата на храм „Света Троица” гр. Велинград”;

  • 1200 лв. за НСН на обект „Водоснабдяване на с. Чолаково – реконструкция и основен ремонт на съществуващ водопровод и нов външен довеждащ водопровод”;

  • 3 653 лв. за изграждане канализация на ул. „Пушкин”;

  • 7 475 лв. за авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводните клонове по бул. „Съединение” и ул. „Св. Св. Кирил и Методи” гр. Велинград” ;

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №7 от дневния ред, по вх.№458/30.05.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!