РЕШЕНИЕ № 271/30.06.2016г.

 

Относно:Изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. относно проект за нова канализация на ул.”Евлоги Георгиев”.

На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Изменя т.46 „Обследване на ВиК системата на гр. Велинград и изготвяне на идейни проекти за оптимизация” – 60 000 лв.(собствени средства) от програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г., като намаля средствата за обекта с 35 920 лв. и същата става – т.46 „Обследване на ВиК системата на гр. Велинград и изготвяне на идейни проекти за оптимизация” – 24 080 лв. (собствени средства) по програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г.

  1. Разпределя средствата от 35 920 лв. (собствени средства), както следва:

- 35 920 лв. за изграждане на нова канализация с дължина 395 м.л. съгласно изготвен проект от съществуваща канализационна шахта в ПИ 9016 до съществуваща канализационна шахта на ул. „Евлоги Георгиев” гр. Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №8 от дневния ред, по вх.№525/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!