РЕШЕНИЕ № 272/30.06.2016г.

 

Относно:Промяна в състава на Общинска комисия по наркотични вещества, избрана с решение №12/28.01.2016г. на ОбС – Велинград
.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15, ал.5 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Решение №12/28.01.2016г. на ОбС – Велинград, както следва:

-Секретар – Костадинка Иванова Мицина – служител в Общинска администрация Велинград, се заменя с Елена Николаева Веселинова – Гл.специалист в дирекция ХСД.

-Допълва с нова т.8 – Елисавета Боревой Миланова – секретар на МКБППБН.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №9 от дневния ред, по вх.№516/17.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!