РЕШЕНИЕ № 273/30.06.2016г.

 Относно:Промяна на бюджета на Община Велинград за 2016г. относно отпускане на безлихвен заем от собствени средства за нуждите на МИГ „Белово,Септември,Велинград” и „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

На основание промяна на бюджета на общината за 2016г., произтичаща от Решения на Общински съвет – Велинград – №180/28.04.2016г. и №224/18.05.2016г. , относно отпускане на безлихвен заем от собствени средства за нуждите на” МИГ- Белово, Септември, Велинград” и „ МБАЛ- Велинград”и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от ЗПФ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема промяна на бюджета на общината за 2016г. , както следва:

Приходна част :

§72-00- Предоставена временна финансова помощ

§72-01- Предоставени средства по временна финансова помощ (-) – 41 000

Всичко: – 41 000

Разходна част :

Дейност:”Озеленяване”

§10-20- Разходи за външни услуги;(-) – 41 000

Всичко: – 41 000

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №10 от дневния ред, по вх.№528/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!