РЕШЕНИЕ № 274/30.06.2016г.

 Относно:Преминаване на ОДЗ, ЦДГ и ОДК /Обединен детски комплекс/ като държавно делегирани дейности на самостоятелен бюджет в сила от 01.07.2016г.

На основание Решение № 186 /28.04.2016г. на Общински съвет Велинград и необходимостта от преминаване на ОДЗ, ЦДГ и ОДК(Обединен Детски Комплекс) като държавно делегирани дейности на самостоятелен бюджет в сила от 01.07.2016г. и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.В сила от 01.07.2016г. във функция „Образование”се обособяват като държавно делегирани дейности на самостоятелен бюджет ОДЗ,ЦДГ и ОДК( Обединен Детски Комплекс ), както следва:

Функция„Образование”

  • ОДЗ„Слънчице” – гр.Велинград

  • ОДЗ„Фантазия” – гр.Велинград

  • ЦДГ„Детски рай”- гр.Велинград

  • ЦДГ„Еделвайс”- гр.Велинград

  • ЦДГ„Радост”- гр. Велинград

  • ЦДГ„Кокиче” – с.Грашево

  • ЦДГ„Пролет”– с.Драгиново

  • ЦДГ„Юри Гагарин” – с.Света Петка

  • ОДК/Обединен Детски Комплекс/ – гр.Велинград

2.Закрива позицията.2.13.Директор Дирекция”Хуманитарни и социални дейности”- за детски градини –Велинград, Света Петка, Грашево и обслужващи звена от Решение №2/28.01.2016г. на Общински съвет – Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №11 от дневния ред, по вх.№527/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!