РЕШЕНИЕ № 275/30.06.2016г.

 

Относно:Промяна на бюджета на Община Велинград за 2016г. относно ДЦДМУ ”Надежда” и „Исторически музей-Велинград”.

На основание постъпили дарения за „Дневен център за деца и младежи с увреждания – Надежда” и реализирани приходи в „Исторически музей – Велинград, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема промяна на бюджета на общината за 2016г. , както следва:

Приходна част :

§24-00- Приходи и доходи от собственост

§24-04- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – 10 000

§45-00- Помощи и дарения от страната

§45-01- текущи помощи и дарения от страната – 522

Всичко : – 10 522

Разходна част

Държавни дейности , дофинансирани със собствени приходи

Дейност:”Музеи,худ.галерии,паметници на културата и етногр.комплекси с национален и регионален х-р”

§02-02- други възнаграждения и плащания за персонала

по извънтрудови правоотношения – 2 000

§10-15- материали – 1 000

§10-20- разходи дза външни услуги – 3 500

§10-51- командировки в страната – 1 500

§19-81- платени общ. данъци,такси,наказ.лихви и администр. санкции – 2 000

Всичко: – 10 000

Дейност:”Дневни центрове за лица с увреждания”( ДЦДМУ”Надежда”)

§10-14- учебни и научно-изследов.разходи и книги за бибилиотеките – 522

Всичко: – 522

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №12 от дневния ред, по вх.№526/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!