РЕШЕНИЕ № 276/30.06.2016г

 

Относно:Отчет по Общинска програма за закрила на детето за периода юни 2015г. – м.юни 2016г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода юни 2016г. – юни 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Отчет по Общинската програма за закрила на детето за периода юни 2015г. – юни 2016г.

Приема Общинска програма за закрила на детето за периода юни 2016г. – юни 2017г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №13 от дневния ред, по вх.№514/16.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!