Сесия 2016-06-20

ДНЕВЕН РЕД :

1.Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Велинград, възлагане изготвянето на план за оздравяване, провеждане на публично обсъждане на плана с местната общност и определяне на срокове за изготвяне на плана и публичното му обсъждане. РЕШЕНИЕ № 264

Докл.:В.Благова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!