РЕШЕНИЕ № 277/30.06.2016г.

Относно: Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, както и чл.18, ал.1, ал.2, т.1, т.2, т.4, т.7, т.8, т.9 от Закона за закрила и развитие на културата и  след проведеното  гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

               

            Приема Отчет на готовността за провеждане на Велинградските празници на културата – 2016г.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №14 от дневния ред, по вх.№522/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!