РЕШЕНИЕ № 278/30.06.2016г.

Относно: Приемане на Община Велинград да бъде домакин на Ежегодна международна туристическа борса „СПА, уелнес и здравен туризъм 2018”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал.6, т.2 от ЗТ и чл.11, ал.2, т.4 от ЗТ,    след проведеното  гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

               

           

            Приема Община Велинград да бъде домакин на Ежегодна международна туристическа борса „СПА, уелнес и здравен туризъм2018”.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №15 от дневния ред, по вх.№521/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев

Коментарите са изключени!