РЕШЕНИЕ № 279/30.06.2016г.

Относно: Приемане на дарение от Ханифе Джемал Тупева и Джемиле Джемал Орцева-собственици на поземлен имот №001050 с указание същия да се използва за гробищен парк в с.Рохлева.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.3 от ЗОС и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.Дава съгласие кмета на Община Велинград от името и в полза на Община Велинград да предприеме  необходимите действия по приемане на  дарението  от Ханифе Джемал Тупева и Джемиле Джемал Орцева – собственици на поземлен имот №001050, намиращ се  в местността ,,НАД КОЛИБИТЕ-РАВН”,  в землището на с.Рохлева, при граници на имота съседите :№001051 нива наследник на Халил Алиев Болутов, №000016 полски имот на Община Велинград, №001049, нива , насл. на Салих Алиев Болутов ,№001054, нива на Община Велинград.

        2.  Дава съгласие  дарения имот да се използва за гробищен парк на с.Рохлева

 

           

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №16 от дневния ред, по вх.№529/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!