РЕШЕНИЕ № 280/30.06.2016г.

Относно: Безвъзмездно придобиване на движими вещи – частна държавна собственост в управление на Министерство на отбраната и дарението им на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

 

   1.Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на движими вещи – частна държавна собственост в управление на Министерство на отбраната /камуфлажни дрехи – шуби и панталони, палатки,платнища,казани,манерки, канчета за храна, колани и др./ и дарението им на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва .

               2. Упълномощава кмета на Община Велинград да внесе мотивирано искане до Министерството на отбраната за безвъзмездно придобиване на движими вещи – частна държавна собственост и   извърши всички последващи действия по сключване на договора за дарение .

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №17 от дневния ред, по вх.№530/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!