РЕШЕНИЕ № 281/30.06.2016г.

Относно: Предоставяне на помещение находящо се в УПИ ХVІІ, кв.36 /Чепино пощата/ по плана на гр.Велинград за ползване от „Софийско нумизматично дружество”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.22, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.Дава съгласие относно:

-предоставяне на помещение №2 с площ от 33,610 кв.м находящо се в УПИХVII, кв.36      /Чепино пощта/  по плана на гр.Велинград, за възмездно  право на ползване от „Софийско нумизматично дружество” , като правото на ползване е в размер на 33.610 х 4,23 ? 142.17 лв./мес. без ДДС, за срок от 3 години.

            2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи договор за възмездно право на ползване.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №18 от дневния ред, по вх.№537/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!