РЕШЕНИЕ № 282/30.06.2016г.

Относно: Изменение на Решение №26/31.01.2013г. на ОбС – Велинград относно магазин №11, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

   I.Изменя решение с номер №26/31.01.2013  година на ОбС Велинград по следния начин:

- в т.1 в частта „ магазин №11 с предназначение за търговия „ да се чете „магазин №11 с предназначение за месо и месни продукти“

- в т.3 Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

……………………….

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №19 от дневния ред, по вх.№538/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                       /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!