РЕШЕНИЕ № 283/30.06.2016г.

Относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ №І-8014 „търговия, услуги, общ.обслужване” в кв.851 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината и определяне пазарна цена на общинския имот.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, ал. 2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Доклад и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

 

            1.Прекратява съсобствеността между ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД и НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЧЕШИТЕВА  върху  УПИ №І-8014, кв.851 по плана на гр.Велинград, община Велинград  чрез ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот,а именно :

             -147/157/сто четиридесет и седем върху сто петдесет и седем/идеални части от УПИ№І/едно-римско/-8014/осем хиляди и четиринадесет/ ”търговия,услуги, общ.обслужване”,целия с площ 157/сто петдесет и седем/кв.м.,находящ се в кв.851 /осемстотин петдесет и един/  по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, частна

общинска собственост,съгласно АЧОС№263/23.08.2007 год. на  Надежда Георгиева Чешитева.

  2.Определя  пазарна цена на общинския недвижим имот,описан в  т.1 в размер на 3 675(три хиляди шестстотин седемдесет и пет)лв. без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителски доклад от 05.04.2016 г. на лицензиран оценител „Комплексинвест” ООД-Пазарджик за заплащане от  НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЧЕШИТЕВА.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №20 от постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!