РЕШЕНИЕ № 284/30.06.2016г.

Относно: Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Никола Тодоров Радичев в землището на с.Грашево.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.ПРЕДОСТАВЯ  проектен поземлен имот №001048 с площ 5.000дка, който е част от имот №001008 в м.„Легоринец” и НТП-нива,категория-девета по КВС на землище с.Грашево на наследници Никола Тодоров Радичев, чието право на собственост се възстановява с Решение №2228А/07.10.1993г. на ПК гр.Велинград.Същите са възстановени на Община Велинград по преписка №2092-Г с Решение №2092-Г/12.03.1996г.

2.Задължава Кмета на Община Велинград проектен поземлен имот №001048,който е част от имот №001008 по КВС на землище с.Грашево, да се отпише от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

              Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-1712/12.06.2015г.-Никола Христов Радичев, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

 

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №22 от дневния ред, по вх.№507/16.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!