РЕШЕНИЕ № 287/30.06.2016г.

Относно: Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПРЗ, засягащ част от кв.30 и улица с ос.т.283-284 по плана на с.Юндола.

    На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 , чл.27  и чл. 44, ал. (2) от  ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и ал.2   от ЗУТ , във връзка с изтеклите срокове по чл.208 от ЗУТ и чл.134, ал.2 ,т.1 от ЗУТ ,проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

                        1. Дава съгласието си като  собственик на уличната мрежа  и съсед  за изготвения  ПУП –– план за регулация и застрояване за част от кв.30 по плана на с.Юндола, както следва :

 - изменение на  уличната   регулация  на улица с ос.т. 283-284 до кв.30 по плана на с.Юндола , като същата се уширява до имотната граница на имот пл.№ 209 и съществуващата сграда, като имот №416-общински се присъединява към улица с ос.т. 283-284 съгласно кафявия цвят в скицата-проект.

        – за сметка на УПИ III- За озеленяване, вилен отдих и обществено обслужване в квартал 30 се образуват два нови УПИ: УПИ III- „За озеленяване, вилен отдих и обществено обслужване” с площ 2727 кв.м. и УПИ VIII-209,416-„За ИВС, търговия и услуги” с площ 1093 кв.м., съгласно кафявия и зелен цвят в скицата-проект.

- в частта план за застрояване  в УПИ VIII-209,416 -„За ИВС, търговия и услуги” се предвижда ново застроително петно  до два етажа  , с височина на стрехата до 7м, плътност на застрояване- 40% , К инт.- 0,8 и при отстояния съгласно червения и кафявия цвят в приложената скица –проект .Съществуващата едноетажна масивна сграда се запазва

                        2.Разрешава на Кмета на Община Велинград да сключи предварителен договор по чл.15 от ЗУТ за общински имот с площ 4 м2 в  УПИ VIII-209,416 -„За ИВС, търговия и услуги” /част от имот пл.№ 416/.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №24 от дневния ред, по вх.№501/14.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!