РЕШЕНИЕ № 288/30.06.2016г.

Относно: Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за  УПИ №ІІІ „За магазини” /общински/ в кв.4321 /кв.Анезица/ по действащия план на гр.Велинград.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8, т.11 и чл. 27 от ЗМСМА, във връзка с 110, ал. (1) т. 1 и чл. 128, ал. (3) от ЗУТ; чл. 131, ал. (2) т. 1; чл. 134, ал. (2) т. 6; чл. 134, ал. (1) т. 1 и 134, ал. (2) т. 6 от ЗУТ след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            1. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, относно проект за подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № ІІІ-„За магазини” (общински) в квартал № 4321 по плана на гр. Велинград.

           С проекта за частично изменение на плана за регулация, дворищната регулация се изменя, като за сметка на урегулиран поземлен имот № ІІІ-„За магазини” се образуват три нови общински урегулирани поземлени имоти: УПИ № ІІІ-111-„За баня” с площ 284 м2, УПИ № VІІ-125-„За търговия и услуги” с площ 120 м2 и УПИ № VІІІ-125-„За търговия и услуги” с площ 168 м2 в квартал № 4321 по плана на гр. Велинград. Промяната в регулационните линии е отразена със зелен цвят в проекта, изготвен от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков”.

           С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя.

           В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат нови застроителни петна в новообразуваните урегулирани поземлени имоти № VІІ-125-„За търговия и услуги” и № VІІІ-125-„За търговия и услуги” в квартал № 4321 по плана на гр. Велинград до два етажа, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните поземлени имоти, съгласно червения цвят в проекта и запазване на съществуващото застрояване в урегулиран поземлен имот № ІІІ-111-„За баня” в квартал № 4321 по плана на гр. Велинград.

            2. Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №25 от дневния ред, по вх.№495/10.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!