РЕШЕНИЕ № 289/30.06.2016г.

Относно: Разрешава изработване на ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване за УПИ І-162 „ИЖС”, местност „Върлоз”, землище Велинград.

На основание  чл. 60, ал.1 и ал.2, чл.109, ал1, т.1 и т.3, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,  чл.124 а,б, ал.1 и чл.125, ал1 от ЗУТ, след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

               1. Разрешава изработване на ПУП- ЧИ на плана за регулация и  застрояване,   като за сметка на УПИ І-162- се образуват  два  нови парцела УПИ І-177 за „ИЖС” и  УПИ СLXXII-177 за »ИЖС» с площи съответно:

               УПИ І-177 за „ИЖС” –с площ 1256 м2.

                УПИ СLXXII-177 за „ИЖС” с площ 400м2.

                В плана за застрояване са предвидени застроителни петна до три етажа «свободно застрояване”, като се спазят  всички нормативни отстояния от пътя и останалите имоти.      Устройствената зона е”Жилищна с малка плътност и височина на застрояването” Кинт 1.2. Минимална озелен.площ 40% ,Плътност –застрояване 60%, местност „Върлоз”, Община Велинград,ЕКАТТЕ 10450.

                2. Одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

                3. Решението но ОбС да се разгласи по реда на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

                Същото не подлежи на оспорване във връзка с чл. 124б,ал.4 от ЗУТ.

                4. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 ,2,3

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №26 от дневния ред, по вх.№493/09.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!