РЕШЕНИЕ № 290/30.06.2016г.

Относно: Разрешава изработване на ПУП – промяна предназначението на ПИ 094032 от „Полска култура” в „За ЖС, търговия и услуги”, местност „Могилица”, землище Велинград.

На основание чл.60, ал.1 и ал.2, чл.109, ал.1, т. и т.3, чл.110, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.135, ал.3, чл.124б, ал.1 от ЗУТ и  след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изработването на ПУП – промяна предназначението на ПИ 094032 от „Полска култура” – в „За ЖС, търговия и услуги”. Ще се образува един УПИ ХХХІІ-32 – „За ЖС, търговия и услуги” с площ 1782кв.м. Достъпът до него ще се осъществява посредством местен път /ПИ 094078/. Предвидено е „свободно” застрояване, като ще се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулирания имот и от пътя. Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване”, Кинт 1,2, плътност 60%, минимална озеленена площ 40%, местност „Могилица”, землище Велинград, Община Велинград, ЕКАТТЕ 10450.

            2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Решението да се разгласи по чл.124, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване във връзка с чл.124, ал.4 от ЗУТ.

            5.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №27 от дневния ред, по вх.№494/09.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!