РЕШЕНИЕ № 291/30.06.2016г.

Относно: Разрешава изработване на ПУП – промяна предназначението на земеделски земи ПИ 102072 и 102127, местност „Гергьовица”, землище Велинград.

На основание  чл. 60, ал. 1 и 2 , чл 109, ал.1, т.1 и т.3, чл.110, ал.1 от ЗУТ,  чл. 21, ал. 1,  т.8 и т.11 от ЗМСМА;  чл.124а , ал 1 и чл.124 б,  ал 1 от ЗУТ, след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            1. Разрешава  изработване на ПУП- промяна предназначението на земеделска земя план за регулация и застрояване на ПИ 102072 и ПИ 102127 и образуване на четири нови УПИ І-72 „За търговия”, УПИ ІІ-72”За ЖС”, УПИ ІІІ-72 „За ЖС”, и УПИ ІV-72,127”За ЖС”.  Достъпът до новообразуваните УПИ ще бъде осъществен чрез съществуваща ул.”Макаренко” .Устройствената зона е „За  Жилищно строителство-свободно застрояване”.   Плътност на застрояване 60%, височина на стрехата 10м., ет 3 озеленителна площ 40%,  Кинт 1.2., местност ”Гергьовица”, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450.

         2.Одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

         3. Настоящето решение не подлежи на оспорване на осн.чл.124, ал.4 от ЗУТ.

         4.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №28 от дневния ред, по вх.№512/16.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!