РЕШЕНИЕ № 292/30.06.2016г.

Относно: Попълване на нов имот образуван за сметка на общински парцели част от УПИ V и VІІ-държ.и УПИ VІ-държ.в кв.7 по плана на с.Биркова.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г., във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние и  след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласие за поправка на одобрения кадастрален план на с.Биркова, одобрен със Заповед №183/09.02.1984г. на ОНС Пазарджик, като поправката касае попълването на нов имот на №124, образуван за сметка на общински парцели част от УПИ V и VІІ-държ. И УПИ VІ-държ. в кв.7 по плана на с.Биркова.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №29 от дневния ред, по вх.№534/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!