РЕШЕНИЕ № 293/30.06.2016г.

Относно: Даване на съгласие по изработен проект за ЧИ ПРЗ за УПИ №VІ-Клуб в кв.5 по плана на кв.Хасанова, с.Кръстава, Община Велинград.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка с ч.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинската собственост за проект за ЧИПРЗ, с който уличната регулация се променя, като улица с о.т.№№30-31 се уширява пред ПИ 50, като минава по имотните граници и става 15м. Дворищната регулация се изменя, като западната регулационна линия мине по имотната граница на ПИ 50 и се образува нов парцел УПИ №VІ-50 – „За ЖИ и търговия” в кв.5.

            В проекта за ЧИПЗ се предвижда едно ново застроително петно в УПИ VІ-50 до три етажа, свободно застрояване, показано в проекта със следните параметри плътност-60%, Кинт -1,2.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №30 от дневния ред, по вх.№535/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!