РЕШЕНИЕ № 294/30.06.2016г.

Относно: Определяне на брой паркинг  места в „Синя зона”, находящи се на ул.”Клептуза”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.1, т.2 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътните превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            І.Определя „Синя зона”, находяща се на ул.”Клептуза”, гр.Велинград, съгласно одобрена схема от гл.архитект на Община Велинград от 20.06.2016г., като дава съгласие за:

            1.10/десет/ броя паркинг места в „Синя зона”, всяко едно с размери 3м/6м, с номера от 1 до 10 /улична регулация/, западно от УПИ V – „За озеленяване”, на ул.”Клептуза”, от о.т.1279 до о.т.1597, по плана на гр.Велинград, съгласно Приложение №1.

            2.Допълва т.12, а именно ул.”Клептуза” в СПИСЪК на улиците и площадите на територията на Община Велинград с разрешено краткотрайно платено паркиране /Синя зона/ от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътните превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №31 от дневния ред, по вх.№544/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!