РЕШЕНИЕ № 295/30.06.2016г.

Относно: Схеми на разположението и брой места за таксиметрови автомобили /стоянки/ на територията на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.47, ал.1 от Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.ОДОБРЯВА СХЕМА  за :

I. Разположението и брой места за таксиметрови автомобили/стоянки/ на територията на гр. Велинград, одобрени от гл. архитект на Община Велинград на 20.06.2016год., както следва:

  1. Определя 10/десет/ броя места, всяко едно с размери 3м.Х 6м, с номера от 1 до 10/улична регулация/, за разположението на таксиметрови автомобили/стоянка/, западно от УПИ VI –„За озеленяване”, на бул. „Съединение”, по плана гр.Велинград, съгласно  Приложение №1;
  2. Определя 10/десет/ броя места,  всяко едно с размери 3м.Х 6м , с номера от 1 до 10/улична регулация/, за разположението на таксиметрови автомобили/стоянка/, северно от УПИ XVII- „За жилищно строителство и магазини”, на бул.”Хан Аспарух”, по плана на гр.Велинград, между о.т. 183В и о.т. 132, съгласно Приложение №2;
  3. Определя 5/пет/ броя места, всяко едно с размери 3м. Х 6м, с номера от 1 до 5/улична регулация/ за разположението на таксиметрови автомобили/стоянка/, северно от УПИ XIII –„За търговия и услуги”, на бул.”Патриарх Евтимий” по плана на гр. Велинград, /джоб до магазин „Билла”/, съгласно Приложение №3;
  4. Определя 5/пет/ броя места, всяко едно с размери 3м. Х 6м, с номера от 1 до 5/улична регулация/, за разположението на таксиметрови автомобили/стоянка/, западно от УПИ II- „За озеленяване”, на ул.№ 9808, находяща се между квартали 65 и 701, между о.т. 1258В и о.т. 1258а, по плана на гр. Велинград, пред болница „Здраве”, съгласно Приложение №4;
  5. Определя 15/петнадесет/ броя места, всяко едно с размери 3м. Х 6м,  с номера от 1 до 15/улична регулация/ за разположението на таксиметрови автомобили/стоянка/, южно от УПИ VII –„За озеленяване”, на пл.”Възраждане”, кв.Каменица, по плана на гр.Велинград, съгласно Приложение №5;
  6. Определя 5/пет/ броя места, всяко едно с размери 3м. Х 6м, с номера от 1 до 5/улична регулация/, за разположението на таксиметрови автомобили/стоянка/, южно от УПИ VI, кв.105- „За търговия и услуги”,  между о.т. 174 и о.т. 112Б, на ул.”Раковски” по плана на гр. Велинград, съгласно Приложение №6;
  7. Определя 6/шест/ броя места, всяко едно с размери 3м. Х 6м., с номера от 1 до 6/улична регулация/за разположението на таксиметрови автомобили/стоянка/, на пл.”Македония”, кв.Чепино, УПИ I за озеленяване, кв.32 по плана на гр.Велинград, съгласно Приложение №7;

II. Заличава местостоянка на пл.”Чехов”, гр.Велинград, определено с Решение №101 от  16.04.2004год. на ОбС- Велинград, съгласно решение на постоянно действаща общинска комисия по безопасност на движението по пътищата отразено в Протокол от 08.06.2016год.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №32 от дневния ред, по вх.№545/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!